aktuality od 23.5. do 30.5.2021

22 Kvě

Týden od 23.5. – 30.5.2021

Neděle – 23. 5.  7:45 – za farnost 9:15 – Za Františka Slabého, rodiče Slabých a syna Josefa, rodiče Frejlichovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 18:00 Mše svatá.

 Pondělí svatodušní – Panny Marie matky církve – 17:00 – Dědkov 18:00 – Za Karla a Marii Peterkovy, rodinu Peterkovu a Fialovu

Úterý  – 17:00 – Za Jana Růžičku, manželku a rodiče. 18:00 – Černá

Středa – Sv. Filip Neri 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Chlubnovu, Necidovu, Řezníčkovu, Indrovu, Kostkovu, Jindřichovu.

Čtvrtek  – sv. Augustin z Canterbury – 18:00 – Modlitba sv. růžence, májová pobožnost 18:30 – Modlitby matek.  

Pátek – 18:00 Za Antonína Vávru, živou a zemřelou rodinu Vávrovu a Slabovu.

Sobota – 19:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za Boží požehnání pro naše rodiny, za hnutí modlitby matek a na poděkování za naše národní světce. 

Neděle – 30. 5. 2021 – Slavnost Nejsvětější Trojice 9:15 – Za Marii Rohovskou, manžela Vojtěcha, syna Vojtěcha 11:00Poutní slavnost Geršově 16:00 Májová pobožnost u kaple ve Valše.

další informace

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na farnost. Celkem jste darovali 19 604 Kč. Poděkování všem, kdo navýšili sbírku svými dary o 22 tis. Finanční částky budou použity k výmalbě kostela. Dnešní sbírka je na charitu.

Poděkování všem, kdo se staráte o čistotu našeho kostela. V týdnu před námi by bylo dobré uklidit kostel, z důvodu výmalby, až v sobotu.

Poutě ve farnost 30.5. Geršov, 30.5. odpoledne – putování ke kapli ve Valše, poslední májová, 6.6. pouť na Dědkovskou horu, 13.6. pouť v Černé 27.5. Pouť v Měříně. Vnímáme-li pouť i jako duchovní záležitost, je vhodné slavit s čistým a vděčným srdcem.

Prosím farníky, aby příští neděli využili příležitost být na mši svaté i při poutní slavnosti v Geršově. V Měříně bude v neděli pouze jedna mše svatá.

V týdnu, který je před námi započne první etapa výmalby kostela. Proto mše svaté budou bývat ve večerních hodinách. Popřípadě na faře.  

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

   Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

   Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají Biskupové Čech, Moravy a Slezska.