Příprava na první sv. přijímání

Ve školním roce 2021 – 2022 probíhá další příprava.

Termín je stanoven na 5. června. Příprava vyžaduje velkou spolupráci rodičů, kněze a katechetek. Věřím, že základní věci, které jsou potřebné, společnými silami zvládneme.

——————-

Ve školním roce 2020/2021 přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 21 dětí. 19 z farnosti Měřín a 2 z farnosti Uhřínov

Příprava k prvnímu přijetí svátostí bude pokračovat přes internetová oznámení. Až to bude možné i setkáním s dětmi. Děkuji rodičům, kteří již zaslali na sebe elektronický kontakt.

Významnou událostí
v životě věřících rodičů a dětí je počátek jejich svátostného života. Příprava dětí k svátostnému životu je především záležitostí rodičů, kteří se k tomu zavázali při křtu dětí, ale také proto, že se denně se svými dětmi vidí a mohou je denně prakticky na cestě víry doprovázet. Také kněz a další věřící jsou připraveni rodičům v tomto poslání pomáhat.

První svaté přijímání není jen krásná a dojemná podívaná, ale především jedinečná cesta každého chlapce nebo děvčete k Ježíši. Na této cestě vnitřního zrání je třeba děti doprovázet, učit je poznávat Pána Ježíše, milovat ho a kráčet po jeho cestách. Záleží opravdu na rodičích, k jaké budoucnosti své děti nasměrují. Nezapomínejme prosím, kdo Ježíš je, jakou budoucnost nám připravil a jak nás již nyní provází, zahrnuje svou dobrotou a láskou.

Příprava na první svaté přijímání není jen o naučení několika modliteb, o znalosti katechismu, ale především jde o budování vztahu k Pánu Ježíši a v jeho duchu i ke druhým lidem.

Společná příprava dětí k prvnímu svatému přijímání začne v měsíci říjnu. Ale již nyní se scházíme v pátek večer v kostele na mši svatých přizpůsobených dětskému vnímání. Prosím, pokud vám nebrání vážný důvod, posílejte je na tato setkání.  Nebo lépe, přijďte s nimi.

Které děti mohou v letošním roce přistoupit k prvnímu svatému přijímání:

    • Ty, které navštěvovaly a navštěvují hodiny náboženství ve škole od první třídy.
    • Které se účastní pravidelně nedělní mše svaté – pro kontrolu budou děti dostávat razítka o účasti. Při nedělní mši svaté se děti zvláštním způsobem začleňují do rodiny věřících lidí, do církve a získávají dobrý návyk, učí se společně prožívat víru.
    • Které se účastní mše svatých pro děti v pátek. Při těchto bohoslužbách je dítě uváděno do prožívání Božích tajemství.
    • Které budou ovládat základní modlitby, vytvářející vztah k Bohu. (Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha a desatero)
  • Které rodiče přihlásí a pokud bylo dítě pokřtěno v jiné farnosti, přinesou potvrzení o křtu.

V současné době probíhá příprava ve školním vyučování a spoluprací s rodiči.

Začátek přípravy ve školním roce 2017/2018 bude v měsíci říjnu.

první svaté přijímání bude v neděli 26. května, při mši svaté v 9:15 hod.