svátosti

Ježíš nás zve do společenství s ním a provází nás celý život

Svátosti se týkají všech úseků a důležitých okamžiků lidského života. Díky jim se člověk nejen rodí k životu s Kristem, ale také roste a zesiluje.

Svátosti uvedení do křesťanského života: Křest, biřmování, eucharistie – jsou položeny základy křesťanského života.

Svátosti uzdravení: Svátost smíření, pomazání nemocných.

Svátosti sloužící společenství: Svátost kněžství a manželství.

 

Svátost křtu

Nenarodí-li se kdo znova z vody a Ducha svatého, nemůže vejít do Království Božího. Jan, 3. kap.

Křest je nutný ke spáse pro všechny, kteří poznali Krista a evangelium. Křest je volbou životního stylu založeném na Kristu.

Rodiče, chcete-li vaše dítě pokřtít, rádi vám vyhovíme a k této události připravíme.

V naší farnosti udělujeme svátost křtu každou třetí neděli v měsíci, popřípadě každou třetí sobotu v měsíci. Rodiče, pamatujte na přípravu k udělení svátosti křtu, proto se nahlaste včas.

 

Svátost smíření

neznamená, že si jdu vyrovnat účet s Bohem. Je to čas, kdy nás Ježíš uzdravuje z našich hříchů, objímá nás svojí něžnou láskou.

Příležitost k přijetí svátosti je před každou mši svatou. A podle potřeby a domluvy kdykoliv.

 

Svátost biřmování

Ve křtu jsme znovuzrozeni z vody a Ducha svatého, svátostí biřmování ve víře upevněni a posláni vydávat svědectví Kristu.

Příprava k přijetí této svátosti se koná jedenkrát za 3 – 5 let.

 

Svátost eucharistie

Eucharistie dává život, tak proč umírat? Ježíš řekl: Já sem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.

Není dokonalejší způsob přiblížení se ke Kristu, než skrze čisté srdce, do kterého vstupuje Ježíš v Eucharistii.

Příprava k prvnímu svatému přijímání se koná každý rok. K prvnímu svatému přijímání přistupují děti zpravidla ve třetí třídě. Součástí přípravy je náboženská výuka ve škole již od první třídy, účast na nedělních i dětských mše svatých.

 

 

Svátost manželství

Manželství uzavřené v kostele před Bohem, na základě víry snoubenců, nepočítá jen s vlastními silami člověka, ale také s pomocí Boží.

Pokud se rozhodujete uzavřít manželství v kostele, přijďte nejpozději 3 měsíce před termínem.

 

Svátost kněžství a eucharistie spolu úzce souvisí. Byly ustanoveny při poslední večeři. Směřují k pokračování Ježíšova díla a jeho přítomnosti zde na zemi.

Modlitba za nová kněžská povolání má být součástí naší denní modlitby.

 

Svátost nemocných

Nemocní patřili k těm, kterým se Ježíš zvlášť věnoval. Důvod byl prostý: utrpení a nemoc jsou důsledkem hříchu a Ježíš přichází jako Mesiáš, Vykupitel.

Církev doporučuje nemocné trpícímu a oslavenému Kristu, prosí, aby jim v nemoci ulehčil a posílil.

Neváhejte přijmout svátost nemocných při vážné nemoci.

Jsme připraveni navštěvovat nemocné a staré pravidelně.