Slovo na cestu 2022

Do vlastních rukou

Když dostaneme od oblíbené osoby dopis nebo mail, či SMS, nezakládáme je do šuplíku, nenecháváme je bez povšimnutí. Vždyť za textem je konkrétní osoba, která k nám promlouvá. Objeví-li se dopis, na kterém je poznámka „do vlastních rukou“, je to známka toho, že si odesílatel přeje, aby si to adresát přečetl. Je to pro něho důležité. Písmo svaté chápej jako dopis od Boha, adresovaný přímo tobě. Je určený „do vlastních rukou.“

Co se stane

Ve východní církvi dává o svatebním dnu ženich své nevěstě mariánskou ikonu a nevěsta svému ženichovi ikonu Krista. Jejich manželství má začínat stejně, jako začalo ono manželství při svatbě v Káni. Maria a Ježíš mají být přítomni od začátku, má jim být prokázáno zvláštní právo v nově ustanoveném domově. Maria a Ježíš dělají z tohoto domova církev. Ve Francii si novomanželé při svatbě navzájem předávají hořící křestní svíce se slovy: Voď mě ve světle Kristově. A co se stane, když se tato slova naplní?

I ty jsi můj milovaný syn

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil…
Právě v okamžiku, kdy Ježíš vystupuje z vod Jordánu, které jsou přímo přeplněny lidskými hříchy, „otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: ‚Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ Svět, ve kterém žiji, může být plný hříchů, různá pokušení a různé hříchy se mohou dotýkat i mě. Kéž se nám neztratí vyznání Boha: Ty jsi můj milovaný syn… Bůh se nebojí přihlásit k hříšníkovi, chce v nás Boží synovství obnovit.
Když přijdeme do kostela, pohlédněme na oltářní obraz v našem kostele, ze kterého zaznívá: I ty jsi můj milovaný syn…

Aktuální slova

Aktuální slova s pohledem zpět, ale i do budoucnosti „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.“ Ef 13,1-6