Křížové cesty

Pobožnost modlitby Křížové cesty v roce 2024

jsou v našem kostele v postní době každou středu a pátek v 17:30 hodin. V neděli ve 14:00 hodin.

V postní době je také křížová cesta z kostele a končí u třech křížů na hřbitově.

Pobožnost křížové cesty – vznik, historie

Legendární je vypravování o Panně Marii, která prý chodila ke konci svého života po Jeruzalémské křížové cestě a tak začala tato pobožnost. Z nejstarších zpráv poutníků do Svaté země je vidět, že navštěvovali posvátná místa, ale konkrétně o KC se nepíše. Určitý náznak se objevuje v 5. století. Poutníci chodili v procesí s rozžatými svícemi k Božímu hrobu a ke Kalvárii. V 9. století již nacházíme v Evropě mnoho staveb napodobující Boží hrob. Středověcí světci se vyznačovali zbožností k utrpení Krista. Při ranní modlitbě mysleli na Ježíšovo zatčení, při deváté na bičování a trním korunování, v poledne se rozjímalo o ukřižování, o třetí odpoledne o smrti a při večerní modlitbě o uložení do hrobu. V tomto čase také vznikají středověké pašijové hry. Poutní kniha z roku 1294 zmiňuje: chodili jsme cestou, kterou kráčel Kristus a nesl kříž. Ve 14. století se již mluví o všech zastaveních KC, jak je známe dnes. Je však zajímavé, že chodili po nich obráceně – od Božího hrobu k domu Piláta. Tento způsob nás učí dívat se na život z Ježíšova výkupného díla. Dnešní forma pochází ze 17. století, vzniká ve Španělsku. Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste a děkujeme ti!