Primice novokněze Ladislava Bublána

Fotografie a video

V kostele jsou vystaveny fotografie k kněžského svěcení, přivítání novokněze ve farnosti a primice. Je možné si je objednat do 6. srpna. Objednat je možné i filmový záznam z primice.

Fotografie – 15 Kč/kus

DVD . 100 Kč/kus

Poděkování novokněze

Bratři a sestry,

při primiční mši svaté jsem děkoval Bohu Otci. Jemu jsem předkládal všechny, kdo jste mě na cestě k této slavnosti doprovázeli duchovně i hmotně, také na vás všechny, kdo jste tuto slavnost připravovali.

Přijměte mé poděkování  také touto formou, žehnám vám. Prosím i nadále o vaše modlitby. Bůh vám odplať.

Program jednotlivých dní

Duchovní cvičení před kněžským svěcením19. – 23. června 2017  

Duchovní cvičení je bezprostřední příprava na přijetí kněžského svěcení. Jáhnové děkují za Boží povolání a zároveň se snaží být, po vzoru apoštolů blízko Ježíši. Když Ježíš povolal učedníky, povolal je, aby byli s ním. Duchovní cvičení budou u kolébky naší víry – na Velehradě.

Modlitební podpora a naše duchovní příprava začíná ve středu 14.6. Modlitební podporu vytváří hnutí modlitby matek, pro které je to jedna z náplní činnosti. Věříme, že se mnozí přidáte.

Kněžské svěcení:

Kněžské svěcení přijme jáhen Ladislav, z rukou otce biskupa Vojtěcha, v brněnské katedrále. Katedrála je srdcem naší diecéze a sídlo biskupa, nástupce apoštolů. Vlastní svěcení začíná v 9 hodin. Společně s kněžským svěcení bude i svěcení jáhnů.

Na svěcení vypravujeme autobusy. Prosíme, přihlaste se. Děkujeme.

Přivítání novokněze ve farnosti:

Kněžské svěcení přijme jáhen Ladislav ve Slavnost svatého Jana Křtitele, jemuž je zasvěcena také naše farnost. Přivítání novokněze bude v neděli 25. června na počátku poutní mše svaté v 9:15 h.

Primiční mše svatá:

Primiční mše svatá je mše svatá, které poprvé předsedá nově vysvěcený kněz. Bude 1. července 2017 ve 14 hodin. Primice bude venku na prostranství pod kostelem.

Program:

13:15 modlitba růžence před tribunou

13:40 rodičovské požehnání, žehnání ornátů v kostele

13:55 odchod průvodu od kostela

14:00 primiční mše svatá

Po primiční mši svaté

  • hostina pro pozvané na faře
  • občerstvení pro všechny po mši svaté

Jak můžeme pomoci:

Zajištění primiční slavnosti je náročné. Již nyní děkujeme všem, kdo jste nabídli pomoc i technické zabezpečení. Svoji pomoc nabídněte na faře nebo rodině novokněze.

Pro přehled uvádíme co je třeba:

  • muže na pomoc při stavění a rozložení hlavního podia
  • dovoz laviček a židlí, uspořádání prostoru
  • pořadatele zajišťující organizaci a hladký průběh
  • zdravotní služba
  • pomocníky kameramana
  • v případě slunečného dne, roznáška vody
  • rozdávání koláčů lidem v závěru slavnosti

Pro informaci:

finanční příspěvky určené na dar pro novokněze vložme do kovové kasičky v zadní části kostela.

finanční příspěvky určené pro zajištění primiční slavnosti vkládejme do pokladničky u sv. Antonína.

Všem pomocníkům i dárcům děkujeme.

Zvláštní poděkování vám všem, kdo se za novokněze a uspořádání celé slavnosti modlíte a přinášíte oběti.

 

Duchovní příprava

Impulsy k duchovní přípravě před kněžským svěcením

Za několik málo dní přijme náš jáhen Ladislav kněžské svěcení.  Spolu se všemi, kteří budou přítomni této slavnosti, chceme vyslovit velké „Bohu díky.“ Bezprostřední přípravou pro jáhny před svěcením jsou duchovní cvičení. Čas modlitby, ztišení, naslouchání a přebývání s tím, který povolal. Nemůže tomu být jinak, neboť Ježíš si povolává ty, které sám chce, aby byli s ním, a aby šli v jeho jménu jako vyslanci.

Také my chceme v tyto dny nejen provázet modlitbou nastávajícího novokněze, ale chceme i Pánu děkovat za jeho lásku a milosrdenství, kterou projevuje svému lidu. Kněžské srdce je získané láskou Pána Ježíše. Kněžské srdce je probodené láskou Páně.

Návrh: Můžeme se zapojit jakoukoliv modlitbou, obětí, dobrým skutkem. Můžeme se sjednotit v každodenní modlitbě litanií k Božskému srdci, aby všichni, která Pán povolal a povolá, byli podle jeho srdce. Jednotlivé úvahy na každý den mohou povzbudit i nastínit oblast, za kterou se v ten den modlíme.

 Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

Město Lu je maličkým městem v severní Itálii. Toto místo by zůstalo zcela neznámé, kdyby zde několik matek za časů Dona Boska neudělalo velké rozhodnutí. Nebyla kněžská povolání. Zdejší matky se rozhodly, že se budou scházet každé úterý na adoraci před Nejsvětější svátostí pod vedením svého faráře Mons. Alessandra Canora a budou se modlit za povolání. Každou první neděli přijímaly Eucharistii na tento úmysl. Po mši se všechny matky modlily a prosily o kněžská povolání. Díky této aktivitě se šířil v rodinách pokojný a radostný život, kde děti mohly včas rozeznat své povolání. Výsledek? Z tohoto malého místa vzešlo za 150 roků 323 duchovních povolání: 152 kněží, 171 řeholnic.

Ježíš nám klade na srdce, abychom se modlili za nová kněžská povolání. Proč nám to říká? Protože vidí zástup a má starost o jejich duše. Má starost o to, aby slyšeli Boží slovo a mohli uvěřit v Boží spásu. Ježíš má s nimi soucit a miluje tyto lidi. Každý, kdo má Ježíšova ducha má starost o nová kněžská povolání.

Modleme se: Pane, obnovuj a posiluj v nás vědomí o síle modlitby. Pane, přijmi náš díky za nová povolání. Pane, prosíme za naše rodiny.

 Pátek

Schopnost podporovat povolání a pečovat o ně nachází jasnou oporu na stránkách evangelia, kde Ježíš volá své učedníky k následování a vychovává je s láskou a péčí. Zvláštním předmětem naší pozornosti je způsob, jakým Ježíš povolával své nejbližší spolupracovníky ke hlásání Božího království (srov. Lk 10,9). Především je jasné, že prvním Ježíšovým počinem byla modlitba za učedníky. Dříve než je povolal, strávil Ježíš noc v samotě, v modlitbě a v naslouchání Otcově vůli (srov. Lk 6,12) a ve vnitřním povznesení nad každodenní skutečnosti.

Povolání učedníků se rodí z důvěrného rozhovoru Ježíše s Otcem. Povolání ke kněžské službě a k zasvěcenému životu jsou především plodem stálého kontaktu s živým Bohem a vytrvalé modlitby, která k Pánu žně stoupá jak ve farních společenstvích, tak v křesťanských rodinách, tak také ve společenstvích, jež se věnují péči o povolání.

Modleme se o dar modlitby a lásku k modlitbě. Provázejme modlitbou kněze, mladé lidi, své blízké, všechny potřebné.

Sobota

Pán na začátku svého veřejného působení povolal několik rybářů, zaujatých prací na břehu Galilejského jezera: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19). Ukázal jim své mesiášské poslání mnoha „znameními“, která vyjadřovala jeho lásku k lidem a dar Otcova milosrdenství.

Každý pokřtěný je povolán k tomu, aby přijal díl své odpovědnosti za šíření Božího království. Někteří jako otcové a matky rodin, jiní jako kněží, řeholníci a řeholnice.

Modleme se, aby ti, které Pán volá ke kněžství, uměli dobře slyšet Boží hlas a vyznat se v Boží mluvě.

 Neděle

Slovem i životem je vychovával k tomu, aby byli připraveni stát se pokračovateli v jeho díle spásy.

Evangelium (Mk 1,21-28) nám ukazuje, jaký „byl postoj Ježíše, když katechizoval. Učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. Ježíš apoštoly učil, aby měli onu horlivou snahu hledat lidi, uzdravovat je, mít je rádi, hlásat jim slovo o Božím království.

Říká: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a pro své duše naleznete odpočinutí.“ Při hlásání mysleme na to, jak nás Bůh vyučuje, a má nás stále rád.

Modleme se o milost vidět, jak Bůh koná v mém životě, jak nás vyučuje, miluje. Hlásání Božího království pak spočívá ve vydávání svědectví.

Pondělí

Když Ježíš „věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci“ (Jan 13,1), (3) svěřil učedníkům památku své smrti a zmrtvýchvstání.

Pán Ježíš ustanovil svátost kněžství při slavení Poslední večeře s učedníky. Když proměnil chléb a víno ve své tělo a krev, řekl apoštolům: „To konejte na mou památku“ (Lk 22, 19). Po svém zmrtvýchvstání jim udělil moc odpouštět hříchy – dechl na ně se slovy: „Přijměte Ducha svatého, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jn 20, 22). Z těch to okolností je patrné, k jakému účelu Kristus tuto svátost ustanovil. Není to nějaký druh odměny, jíž by se apoštolům dostalo, nějaké vyznamenání, nebo dekorace. Pán je v této svátosti posílá sloužit církvi. Mají být udělovateli svátostí, hlavně eucharistie a svátosti smíření, prostředníky posvěcení, které dává Bůh.

Modleme se o lásku k Ježíši přítomnému mezi námi v Nejsvětější svátosti. Modleme se potřebné milosti pro kněze při udělování svátosti smíření.

Úterý

Před nanebevstoupením Ježíš prohlašuje: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ (srov. Mt 28,18-20). Jak často říká kněz slova: Pán s vámi? Tato slova jsou ujištěním, že o tom, že kněžská služba je společné dílo Ježíše a kněze, ke spáse lidí.

Modleme se o věrnost v povolání pro všechny kněze, aby srdce kněží bylo podle Ježíšova srdce.

Středa

Před vlastním svěcením na kněze se biskup svěcence ptá:

Chceš stále vykonávat kněžskou službu jako věrný spolupracovník biskupa a v Duchu Svatém vést Boží lid a sloužit mu?

Chceš hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve, a tak zodpovědně a moudře konat službu Božího slova?

Chceš k chvále Boží a k posvěcení věřících s vírou a oddaností podle tradice církve slavit Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření?

Chceš ve spojení s biskupem setrvávat v ustavičné modlitbě a pro lid tobě svěřený vyprošovat Boží milosrdenství?

Chceš se stále úžeji spojovat s Kristem Veleknězem, který sám sebe Otci za nás obětoval jako oběť čistou, a chceš se spolu s ním zasvětit Bohu pro spásu světa?

Svěcenec odpoví: Ano. Kéž mi Bůh při tom pomáhá.

Biskup se také ptá: Slibuješ mně i mým nástupcům úctu a poslušnost? „Ano“. Biskup řekne: Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.

Modleme se za věrnost v kněžské službě pro novokněze i všechny kněze.

 Čtvrtek

Po modlitbě litanií se biskup modlí hlavní – konsekrační – modlitbu, při níž se jáhen stává knězem. Biskup se tuto modlitbu modlí se vztaženýma rukama, na znamení prosby o Ducha svatého.

Modleme se: Duchu svatý, který posvěcuješ církev neustálým udílením svých darů, vlož do srdce všech, které voláš ke kněžství a zasvěcenému životu, hlubokou a mocnou horlivost pro Boží království, aby velkodušným a bezvýhradným „ano“ dali svůj život do služeb evangelia. Amen.

 

Pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Náš Pán Ježíš Kristus, kterého Otec pomazal Duchem Svatým a mocí, ať tě ochrání a posiluje, neboť máš posvěcovat křesťanský lid a slavit uprostřed něho eucharistickou oběť. Pomazání olejem na dlaních novokněze vyjadřuje poslání.

Předání misky s hostiemi: Přijmi dary věřících k slavení eucharistie. Buď si vědom toho, co budeš konat, a také podle toho žij; svůj život připodobňuj tajemství Kristova kříže.

Modleme se za naplnění těchto slov.

————————

Autobusy na kněžské svěcení odjíždí 24. června v 7 hodin ráno od fary. Návrat přibližně ve 12:30 h.