Archiv rok 2021

Neděle – 12.12.2021 – Třetí adventní neděle
                  11:00 – Za Josefa Pokorného, dvoje rodiče a duše v očistci
Čtvrtek – 18:00 – mše svatá zaměřena na děti
Za Josefa Necida, Alenu a živou rodinu
Sobota – 7:00 – Roráty
Neděle – 19.12.2021 – Čtvrtá adventní neděle
               11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Marii Jarošovu a Ludvíka Večeřu 

 ******

Volíme pastorační radu, návrhy odevzdejte do schránky u hlavního vchodu.

Svátost smíření před vánočními svátky bude příští neděli od 16:45 do 18:00 h. svátost je možné přijmout i ve čtvrtek před mši svatou.

Poděkování všem, kdo jste zhotovili různé věci do předvánočního Jarmarku. Také všem, kdo jste zajistili jeho uspořádání. I vám všem, kdo jste si výrobky zakoupili.

Zapisují se úmysly mše svatých na příští rok.

*****
Roráty
V sobotu, časně ráno jste měli odvahu vstoupit do temnoty noci. Mše svatá byla slavena v temném kostele, jen plamínky svící prorážely toto temnotu. Temnota noci poukazuje na jinou, závažnější temnotu. Je to temnota zla, nejistoty, strachu o životy, budoucnost. Do této temnoty vstupujeme se světlem v srdci. S tím světlem, o kterém hovoří vánoční poselství. „Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo, obyvatelům této země vchází světlo.“ Naše pozornost v adventní době je zaměřena na přicházející světlo.  A také, buďme světlonoši

Neděle – 5.12.2021 – Druhá adventní neděle
11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, za živou a zemřelou rodinu
                               Pavelcovu

Středa – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

16:30 Za rodiče Pospíšilovy celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Sobota – 6:00 – Roráty

Neděle – 12.12.2021 – Třetí adventní neděle

                  11:00 – Za Josefa Pokorného, dvoje rodiče a duše v očistci

 ******

Volíme pastorační radu, návrhy odevzdejte do schránky u hlavního vchodu.

Příští neděli po mši svaté bude možnost k zakoupení výrobků, které nabízíte. Výtěžek bude určen pro adoptované děti a potřebné.

Prosím, nahlaste nemocné, které mám navštívit před vánočními svátky. Nemocné budu navštěvovat od 5. do 17. prosince.

Zapisují se úmysly mše svatých na příští rok. Nechtějte všechny úmysly jen na neděli nebo večerní bohoslužby.

Roráty
V sobotu, časně ráno jste měli odvahu vstoupit do temnoty noci. Mše svatá byla slavena v temném kostele, jen plamínky svící prorážely toto temnotu. Temnota noci poukazuje na jinou, závažnější temnotu. Je to temnota zla, nejistoty, strachu o životy, budoucnost. Do této temnoty vstupujeme se světlem v srdci. S tím světlem, o kterém hovoří vánoční poselství. „Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo, obyvatelům této země vchází světlo.“ Naše pozornost v adventní době je zaměřena na přicházející světlo.  A také, buďme světlonoši.


Pokání
Slovo pokání se nám může jevit zastarale, nesrozumitelně. Ale nemusí tomu tak být. Dovolte mi malé přirovnání. Zvláště vy, co máte děti, víte, jak se stane, že v dříve uklizeném pokoji je velký nepořádek, povalují se tam rozházené hračky, různé věci jsou pošpiněné. Pak zazní hlas maminky, která dítěti řekne: „Posbírej si ty věci, porovnej je, vrať je na své místo …“. Ano, vrať je na své místo, porovnej je. A toto je pokání, ke kterému vybízel Jan. Vracet věci, postoje, vztahy na své místo. Kde je jejich místo a jaké je, tomu nás učí Ježíš, kterého se chystáme oslavit.

Advent procházíme
s modlitbou na rtech i v srdci. „Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

Neděle – 28.11.2021 – První adventní neděle

                  11:00 – Za rodiče Uchytilovy a přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Toufara, sestru a dvoje rodiče

Sobota – 7:00 – Roráty

Neděle – 5.12.2021 – Druhá adventní neděle

                  11:00 – Za Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, za živou a zemřelou rodinu
                               Pavelcovu

 ******

Volíme pastorační radu, návrhy odevzdejte do pokladničky u hlavního vchodu.

Předvánoční Jarmark bude 3. adventní neděli dopoledne. Nabídněte své výrobky. Od příštího týdne budou v kostele výrobky, které zůstaly z minulých roků.

Přijměte pozvání k prožívání adventu! Adventní doba není nějaký maraton, který musíme projít, či proběhnout, není to bezduché plnění úkolů, či něčeho navíc. V adventní době máme znovu objevit Boží lásku, přijmout ji a posílit naši lásku k Bohu i lidem. Děti mají úkoly, které vychází z nedělního evangelia, vyzvedněte si je v sakristii. Můžeme přijmout tuto cestu dětí, totiž společnou modlitbu u adventního věnce. Společnou modlitbou roste a upevňuje se společenství. Vhodné je doplnit setkání četbou Písma svatého.  Můžeme také zvolit společnou přípravu na oslavu Panny Marie Neposkvrněné a sv. Josefa. Začínáme v úterý 30. 11. a končíme 8. 12.

Novéna – příprava na oslavu Panny Marie Neposkvrněné a sv. Josefa.

Společně ji můžeme vykonat například u adventního věnce. Můžeme si zvolit jakoukoli modlitbu k Panně Marii a sv. Josefu. Maria je Boží odpovědí na první hřích, je ženou, která dostala moc nad zlem. Josef je ten, který chrání Boží dílo, neotálí s přijetím toho, co mu Bůh sděluje. Je to muž mlčení, naslouchání a činu. Doporučená modlitba: Anděl Páně, zdrávas – Maria –  Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme – Svatý Josefe, ochránce Božího díla, svaté rodiny, církve, našich rodin, oroduj za nás! Pán Ježíš nám říká: vzpřimte se, zdvihněte hlavu, neboť vaše vykoupení se přiblížilo. Advent je čas požehnaný, žijme ho s vědomím, že i my jsme požehnaní.

Neděle – 21.11.2021 – Slavnost Ježíše Krista Krále
                11:00
 – Za Zdeňku a Jana Martinkovy, 2 rodiče, Annu Čížkovu, duše
                        v očistci a na poděkování za dožitých 80 roků života
Čtvrtek – 18:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, jejich rodiče, živé a zemřelé příbuzné
Neděle – 28.11.2021 – První adventní neděle
                  11:00 – Za rodiče Uchytilovy a přízeň

 ******

Příští neděli začínáme dobu adventní. Prosím, přinesme si k posvěcení adventní věnce
Předvánoční Jarmark hledá novou podobu. Ne, že by dřívější přestala platit, ale stále více je zřejmé, že potřební jsou v různých oblastech i mezi námi. Křesťanské společenství se vždy vyznačovalo konkrétní a účinnou pomocí. Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, řekněte a můžeme zvážit naše možnosti. Jarmark bude v obvyklém termínu – 3. adventní neděli.
Ekonomická a pastorační rada jsou součástí života každé farnosti. Ekonomická rada působí ve farnosti již řadu roků. Podílí se na rozhodování v ekonomických věcech, ekonomická rada schvaluje hospodařená týkající se výše financí nad padesát tisíc. Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Jejím úkolem je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Rada se podílí na vytváření pastoračního programu. Tvoří ji lidé vybráni farářem a zvolení lidé, kteří byli navrženi farníky. Prosím, v modlitbě popřemýšlejte, kdo by mohl tuto službu vykonávat. Příští týden obdržíte lístky k volbě.
Synoda, synodální farní skupiny. Synoda v církvi, kterou před nedávnem vyhlásil papež František, je adresovaná všem křesťanům. Synoda znamená společné hledání jak žít křesťanskou víru v současném světě. Netýká se jen několika „vybraných“, ale všech pokřtěných. Celý svět žije ve velmi složité době, v některých oblastech, z lidského hlediska v beznadějných situacích. Ježíš, Pán a Vykupitel chce procházet tyto a všechny situace s námi, z obtížných nás vyvádí a bezpečně vede nejen k zachování hodnot, ale také nabízí bezpečné cesty k dosažení důstojného završení života.  Toto velké a důležité dílo se neobejde bez vašich modliteb a obětí.   

Neděle – 14.11.2021 – 33. neděle v mezidobí
                11:00
 – Za rodinu Brabcovu, Čtveráčkovu, rodinu Žandovu a celou přízeň

Pondělí – 18:00 Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 – volný úmysl 

Neděle – 21.11.2021 – Slavnost Ježíše Krista Krále

                  11:00 – Za Zdeňku a Jana Martinkovy, 2 rodiče, Annu Čížkovu, duše
                        v očistci a na poděkování za dožitých 80 roků života

 ******

Předvánoční Jarmark hledá novou podobu. Ne, že by dřívější přestala platit, ale stále více je zřejmé, že potřební jsou v různých oblastech i mezi námi. Křesťanské společenství se vždy vyznačovalo konkrétní a účinnou pomocí. Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, řekněte a můžeme zvážit naše možnosti. Jarmark bude v obvyklém termínu – 3. adventní neděli.  

Ekonomická a pastorační rada jsou součástí života každé farnosti. Ekonomická rada působí ve farnosti již řadu roků. Podílí se na rozhodování v ekonomických věcech, ekonomická rada schvaluje hospodařená týkající se výše financí nad padesát tisíc. Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Jejím úkolem je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Rada se podílí na vytváření pastoračního programu. Tvoří ji lidé vybráni farářem a zvolení lidé, kteří byli navrženi farníky. Prosím, v modlitbě popřemýšlejte, kdo by mohl tuto službu vykonávat. Příští týden obdržíte lístky k volbě.

Synoda, synodální farní skupiny. Synoda v církvi, kterou před nedávnem vyhlásil papež František, je adresovaná všem křesťanům. Synoda znamená společné hledání jak žít křesťanskou víru v současném světě. Netýká se jen několika „vybraných“, ale všech pokřtěných. Celý svět žije ve velmi složité době, v některých oblastech, z lidského hlediska v beznadějných situacích. Ježíš, Pán a Vykupitel chce procházet tyto a všechny situace s námi, z obtížných nás vyvádí a bezpečně vede nejen k zachování hodnot, ale také nabízí bezpečné cesty k dosažení důstojného završení života. První otázky k zamyšlení a termín prvního setkání skupin bude oznámen příští týden.  Toto velké a důležité dílo se neobejde bez vašich modliteb a obětí.   Neděle – 7.11.2021 – 32. neděle v mezidobí
                11:00
 – a rodiče Vošmerovy, Crkalovy a rodinu Necidovu
Středa – 18:00 – Za Bohumila Šandery, Annu Klímovu, za Malečkovy, Vochyánovy a
                             duše v očistci
Neděle – 14.11.2021 – 33. neděle v mezidobí
                        11:00
 – Za rodinu Brabcovu, Čtveráčkovu, rodinu Žandovu a celou přízeň 

 ******

Milosti pro duše v očistci může získat člověk, který s láskou a důvěrou v Boží milosrdenství koná skutky stanovené církví a dovolává se přitom zásluh Ježíše Krista.

Obvyklé podmínky jsou: sv. smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce. V kostele mohu získat 1. a 2. 11. přidám-li modlitbu Páně a Věřím v Boha.

Milosti je možné získat do konce listopadu. 

Neděle – 31.10.2021 – 31. neděle v mezidobí
                15:00
 – Za Miroslava Pospíšila a rodiče
                              Po mši svaté průvod na hřbitov a modlitba za zemřelé

Příležitost k přijetí sv. smíření od 14:15 h. 

Pondělí – 1. 11. – Slavnost Všech svatých

                            16:30 – Za Stanislava a Hedviku Strnadovu, Miloslavu Kučerovu, živou a zemřelou rodinu Malcovu a na poděkování za dožití životního jubilea a vyprošení Boží ochrany do dalších roků

Úterý – 2.11. – Památka zemřelých

                           16:30 – za zemřelé 

Čtvrtek – 18:00 – Za Bohumíra Mejzlíka, manželku, bratra a duše v očistci

Neděle – 7.11.2021 – 32. neděle v mezidobí
                        11:00 – Za rodiče Vošmerovy, Crkalovy a rodinu Necidovu 

 ******

Do sbírky na misie jste minulou neděli darovali celkem 8 200 Kč. 

Příležitost k přijetí svátosti smíření je před mši svatou.

Milosti pro duše v očistci může získat člověk, který s láskou a důvěrou v Boží milosrdenství koná skutky stanovené církví a dovolává se přitom zásluh Ježíše Krista.

Obvyklé podmínky jsou: sv. smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce. V kostele mohu získat 1. a 2. 11. přidám-li modlitbu Páně a Věřím v Boha.

Na hřbitově mohu získat 1. – 8. 11. přidám-li jakoukoli modlitbu za zemřelé.

Neděle – 17.10.2021 – 29. neděle v mezidobí
                11:00
 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, rodiče Malečkovy,
                             sestru Marii a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy, rodiče Hnízdilovy

Neděle – 17.10.2021 – 30. neděle v mezidobí
                11:00 – Za rodiče Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, Boží milosrdenství,
                              pomoc a ochranu Panny Marie, za neúplné a rozvrácené rodiny

 ******

Dnešní sbírka je určená na zaplacení podílu ve Fondu Puls.

Sbírka 24. 11. je určena na misie.

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii, královně posvátného růžence. Kdosi řekl, že růženec je mocnou zbraní v rukou těch, kdo se ho modlí. Někdy mi připadne, že u nás v kostele tuto zbraň proti zlému odkládáme. Dříve jsme na mši svatou přišli s dostatečným odstupem před začátkem a zúčastnili se modlitby růžence.  Nyní, někteří až na začátek, popřípadě po začátku. Papež František také vybízí, abychom se po modlitbě růžence modlili také modlitbu „Svatý Michaeli archanděle“, která je také mocnou zbraní v boji se zlým.      

Synoda: Před 14. dny, v diecézi před týdnem, byla zahájena synoda v církvi. Papež František zdůrazňuje, že k synodě je zván každý věřící, neboť synoda není o diskutování na určité téma, ale o životě s Kristem i v dnešních časech.

V úvodní promluvě říká: Jeden bohatý muž jde Ježíši naproti, když „se vydával na cestu“ (Mk 10,17). Evangelia nám mnohokrát představují Ježíše „na cestě“, jak kráčí po boku člověka a naslouchá otázkám, které přebývají v jeho srdci a hýbou jím. Tak nám zjevuje, že Bůh nepřebývá v nějakých aseptických a klidných místech, daleko od reality, ale kráčí s námi a oslovuje nás, ať jsme kdekoli, na někdy hrbolatých cestách života. Synoda slouží k tomu, abychom si uvědomili a vydávali svědectví o této Ježíšově přítomnosti a jeho působení. Slouží k tomu, abychom hledali i nové způsoby, jakým oslovit poselstvím evangelia svět, ve kterém žijeme. 

Celou promluvu papeže při úvodní zahajovací mši svaté najdeme i na našem webu nebo za stránkách: www.biskupstvi.cz.; www.cirkev.cz  

Přejeme požehnaný čas!

Neděle – 17.10.2021 – 29. neděle v mezidobí
                11:00
 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, rodiče Malečkovy,
                             sestru Marii a duše v očistci
Čtvrtek – 18:00 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy, rodiče Hnízdilovy

Neděle – 17.10.2021 – 30. neděle v mezidobí
                11:00 – Za rodiče Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, Boží milosrdenství,
                              pomoc a ochranu Panny Marie, za neúplné a rozvrácené rodiny

 ******

Dnešní sbírka je určená na zaplacení podílu ve Fondu Puls.

Sbírka 24. 11. je určena na misie.

Neděle – 10.10.2021 – 28. neděle v mezidobí
                11:00 – Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na které
                             nikdo nepamatuje

Pondělí – 18:00 – Pohořílky
Čtvrtek – 18:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče Malinovy, živé a zemřelé příbuzné a duše
                              v očistci
Neděle – 17.10.2021 – 29. neděle v mezidobí
                11:00
 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, rodiče Malečkovy,
                             sestru Marii a duše v očistci

 ******

Kalendáře pro rok 2022 je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč

Čtvrteční mše svaté budou pro děti. Srdečně zveme. 

Sdělujeme a zveme14. 10. v 16:30 h na faře proběhne beseda a společná modlitba s koordinátorkami „Hnutí Modlitby matek“ z Brna. Zvány jsou všechny maminky, ty které se ve farnost setkávají i které se chtějí dovědět více informací. Hnutí matek je otevřené modlitební společenství, scházíme se každý čtvrtek v 18:30 h. v kostele. Modlíme se za naše děti, vnoučata, kmotřence a kněze. Modlitba má pevný řád, jednotný na celém světě. Hnutí bylo založeno v r. 1995 v Anglii, dnes je rozšířeno do celého světa, sjednocuje maminky na celém světě. Ve farnosti se scházíme od podzimu r. 2013.

Příští neděli, 17. 10. bude sbírka pro farnost – určená na zaplacení podílu ve Fondu Puls.
Sbírka 24. 11. je určena na misie.

***

Neděle – 3.10.2021 – 27. neděle v mezidobí

                11:00 – Za Josefa a Alenu Necidovy, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
                             Uchytilovu a duše v očistci
Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Krškovy, syna a snachu, rodiče Kubišovy a dceru, za Jana
                               Prchala 
Neděle – 10.10.2021 – 28. neděle v mezidobí
                11:00 – Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na které
                             nikdo nepamatuje

****

Kalendáře pro rok 2022 je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč
Čtvrteční mše svaté budou pro děti. Srdečně zveme. 

Na volby se připravujeme modlitbou. Prosíme Ducha svatého o poznání komu svěřit naši budoucnost. Také prosíme za politiky a státníky, aby se nechali vést touhou po dobru, spravedlnosti, po křesťanských hodnotách.

Modlitby matek: V evangeliu jsme dnes slyšeli, jak matky přinášely děti k Pánu Ježíši, aby jim požehnal. Překážkou se stali učedníci, kteří jim bránili. Jedna z možných forem, jak i dnes uskutečnit tuto aktivitu jsou modlitby matek.
Sdělujeme a zveme: 14. 10. v 16:30 h na faře v Měříně proběhne beseda a společná modlitba s koordinátorkami „Hnutí Modlitby matek“ z Brna. Zvány jsou všechny maminky, ty které se ve farnost setkávají i které se chtějí dovědět více informací.

Neděle – 26.9.2021 – 26. neděle
                7:30 –
 Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci.
Úterý – Slavnost sv. Václava
                 18:00 – 
Za rodiče Nožičkovy, Emila Homolu, Mladu Toufarovu

Čtvrtek -17:00 – výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost k přijetí sv. smíření
                 18:00 – K větší cti a slávě Božského srdce, za děti, mládež, rodiny, za celou
                              farnost
Neděle – 3.10.2021 – 27. neděle v mezidobí
                11:00 – Za Josefa a Alenu Necidovy, živou a zemřelou rodinu Necidovu,
                             Uchytilovu a duše v očistci

 ******

Kalendáře pro rok 2022 je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč
Čtvrteční mše svaté budou pro děti. Srdečně zveme. 

MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete použít  modlitbu uvedenou níže.   Váš biskup Vojtěch  
Modlitba za nového biskupa: Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového brněnského diecézního biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen

Neděle – 19.9.2021 – 25. neděle 
7:30
Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru Marii, za obrácení hříšníků a jejich návrat k Bohu

Čtvrtek -18:00 – volný úmysl

Neděle – 26.9.2021 – 26. neděle v mezidobí
                7:30 – Za Anežku a Jana Dvořákovy, dvoje rodiče a duše v očistci.

 ******

Při poutní slavnosti jste darovali do sbírky na potřeby farnosti 10 420 Kč.
Kalendáře pro rok 2022 je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč
Čtvrteční mše svaté budou pro děti. Srdečně zveme. 

Neděle – 12.9.2021 – 24. neděle – Poutní slavnost Povýšení svatého kříže
              11:00 – farnost

Pohořílky – 18:00 h.

Čtvrtek -18:00 – Za zemřelé rodiče Vaculovy, dceru, syna, snachu, sestru a duše v
                              očistci

Neděle – 19.9.2021 – 25. neděle v mezidobí
                7:30 – Za Kristýnu Zemanovu, manžela, dceru

 ******

Dnes prožíváme poutní slavnost Povýšení svatého kříže.

Při této slavnosti děkujeme za úrodu.

Při dnešní poutní slavnosti je sbírka na potřeby farnosti.  

Kalendáře pro rok 2022 je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč

Neděle – 5.9.2021 – 23. neděle
                11:00
 – Za rodiče Mejzlíkovy, Josefa Rozmarína s duše v očistci, na které  
                              nikdo nepamatuje

Čtvrtek -17:30 – Příležitost k přijetí sv. smíření před poutní slavností

                18:00 – volný úmysl 

Neděle – 12.9.2021 – Poutní slavnost Povýšení svatého kříže
                11:00 – farnost

 ******

Poděkování všem, kdo jste se zapojili do úklidu kostela před poutní slavností

Poutní slavnost Povýšení svatého kříže bude 12. 9. Při této slavnosti poděkujeme za úrodu. Připravme vše potřebné, přinesme si plody z vaší zahrádky nebo pole k požehnání

Při poutní slavnosti bude sbírka na potřeby farnosti.  

Kalendáře pro rok 2022 je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč

Neděle – 29.8.2021 – 22. neděle
                11:00
 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a děti
Čtvrtek -17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření

                18:00 – volný úmysl 

Sobota 11:00 – Za novomanžele

Neděle – 5.9.2021 – 23. neděle
                11:00 – Za rodiče Mejzlíkovy, Josefa Rozmarína s duše v očistci, na které  
                              nikdo nepamatuje

 ******

Modlitby matek jsou každé pondělí v 18 hodin v kostele. Vstup před sakristii. Zveme. Poděkování všem, kdo jste přišli na brigádu na faru a vám, kteří jste připravili vše potřebné.

Poutní slavnost Povýšení svatého kříže bude 12. 9. Při této slavnosti poděkujeme za úrodu.

Úklid kostela před poutí bude tento pátek, 3. 9. v 15 hodin

Kalendáře pro rok 2021 je možné zakoupit v sakristii. Cena je 70 Kč

Poutní zájezd do Žarošic bude v sobotu 11. 9. Zájemci, přihlaste se do 4. 9.

Neděle – 22.8.2021 – Panny Marie Královny
                11:00
 – Za Emilii a Vojtěcha Pacalovy a rodiče Švihálkovy
Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy, syna, za Jana Prokopa a Ilonku
                              Řezníčkovu

Neděle – 29.8.2021 
                11:00 – Za rodinu Švejdovu, Pavelcovu, Peškovu, Krejčí a děti

 ******

Modlitby matek jsou každé pondělí v 18 hodin v kostele. Vstup před sakristii. Zveme.  V pátek 27. 8. od 15. hodiny bude brigáda na faře. Je třeba ještě vyčistit kůlny. Brigáda je spíše pro muže. Ženy, maminky zveme na 16. hodiny k setkání u ohně.

Poutní slavnost Povýšení svatého kříže bude 12. 9. Při této slavnosti poděkujeme za úrodu.

Poutní zájezd do Žarošic bude v sobotu 11. 9. Zájemci, přihlaste se do 4. 9.

Otec biskup se v těchto dnech dožil 75. roků života. Bohu díky za jeho službu.

Neděle – 15.8.2021 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
                9:15
 – Za farníky z Horních Radslavic
Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Hanzlíkovy, Večeřovy, syna a celou přízeň

Neděle – 22.8.2021 
                11:00 – Za Emila a Vojtěcha Pacalovy a rodiče Švihálkovy

 ******

   Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou je 28. srpna. Je spojena s rokem rodin, zvláště pak k 1 100. výroční mučednické smrti sv. Ludmily, naší národní světicí. Připomínám možnost požehnání vašich domovů.

   Pouť Zlaté soboty v Žarošicích je 11. září. Návštěva sv. Otce Františka na Slovensku bude 12. – 15. září. K možnosti setkání zatím víme, bude pouze pro očkované. 

Neděle – 8.8.2021 – 19. neděle v mezidobí


11:00
 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a celou
                             přízeň
Pondělí  18:00 – Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Hanzlíkovy, Večeřovy, syna a celou přízeň

Neděle – 15.8.2021 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
                9:15 – Za farníky z Horních Radslavic

 ******

Poděkování všem, kdo jste se včera účastnili úklidu fary, kdo jste vyčistili sklep, připravili techniku. Poděkování i za nápad pokračovat v určitém úklidovém režimu.

   Poděkování vám všem, kdo se staráte o čistotu a výzdobu kostela, kdo přispíváte ke kráse liturgie. Kostel i fara jsou majetkem farnosti, tedy i společnou starostí.

   Pouť Nového Jeruzaléma bude ve čtvrtek 12. srpna 2021 v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Hlavní celebrant a kazatel je P. Mgr. Petr Václavek, farář v Rouchovanech

   Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou je 28. srpna. Je spojena s rokem rodin, zvláště pak k 1 100. výroční mučednické smrti sv. Ludmily, naší národní světicí. Připomínám možnost požehnání vašich domovů.

   Pouť Zlaté soboty v Žarošicích je 11. září. Návštěva sv. Otce Františka na Slovensku bude 12. – 15. září. K možnosti setkání zatím víme, bude pouze pro očkované. 

Neděle 1. 8. 2021
               11:00
Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života
Čtvrtek – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření               18:00 – Volný úmysl
Neděle – 8.8.2021 – 19. neděle v mezidobí
                11:00
 – Za rodiče Večeřovy a syna, rodiče Pospíšilovy, Josefa Kotouna a
celou přízeň
                 ******

Úklid fary v Uhřínově před letními tábory bude 7. 8. od 8:00 do 11:00. občerstvení zajištěno.

Je čas mimořádných milostí, získávání plnomocných odpustků. Díky minulosti, nejen té církevní, je slovo odpustek pošramocené. Odpustky neprodáváme, ale odpuštění špatností vyprošujeme.

Neděle 25. 7. 2021
              7:30 
za farnost
Čtvrtek – 18:00 – Za Boží požehnání pro naše rodiny, zvláště pro seniory, nemocné a ministranty.
Neděle – 1.8.2021
        11:00
 – Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života 

 ******

Úklid fary v Uhřínově před letními tábory bude 7. 8. od 8:00 do 11:00. občerstvení zajištěno.

Je čas mimořádných milostí, získávání plnomocných odpustků. Díky minulosti, nejen té církevní, je slovo odpustek pošramocené. Odpustky neprodáváme, ale odpuštění špatností vyprošujeme.

Příští neděli slavíme světový den seniorů. S přibývajícími roky často říkáme: už to nejde jako dřív, to už nemůžeme. Prožíváme pokušení vnímat přibývající roky jako čas, který nám něco bere. Možná již skutečně mnohé nemůžeme. Čas skutečně mnohé vezme, ale také mnohé nabídne. Přibývající roky jsou pozváním k přijetí jiné formy a náplně života, jsou pozváním k proměně života. Jsou i Božím ujištěním: Neboj se, já jsem s tebou. 

Neděle 18. 7. 2021

             7:30 – Za Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
            11:00 – poutní mše svatá v Otíně
Čtvrtek – 18:00 – Za rodinu Krškovu
Sobota – 17:00 – Šeborov – Výročí posvěcení kaple a žehnání nového kříže
Neděle – 25.7. 
          7:30 – Za farnost 

 ******

Příští neděli slavíme světový den seniorů. S přibývajícími roky často říkáme: už to nejde jako dřív, to už nemůžeme. Prožíváme pokušení vnímat přibývající roky jako čas, který nám něco bere. Možná již skutečně mnohé nemůžeme. Čas skutečně mnohé vezme, ale také mnohé nabídne. Přibývající roky jsou pozváním k přijetí jiné formy a náplně života, jsou pozváním k proměně života. Jsou i Božím ujištěním: Neboj se, já jsem s tebou. 

Neděle – 4.7. – 14. neděle v mezidobí   
                 7:30 – Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, celou přízeň, živé i zemřelé
                 dobrodince, za obrácení hříšníků a duše v očistci
                11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

Pondělí – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
                 7:30 
– Za rodinu Kučerovu, Večeřovu a Pólovu a duše v očistci

Neděle – 11.7. – 15. neděle v mezidobí   
                  11:00 – Za víru v našich rodinách a nová duchovní povolání
             
 *****

Do sbírky na pomoc lidem postiženými přírodními katastrofami jste darovali 11 900 Kč. V průběhu týdne jste darovali dalších 2 000 Kč.

Po dobu mé nepřítomnosti zastupuje P. Vrbacký tel: 602 500 682, bydlí na faře v Měříně. Zvonek – „zástup“.

15. neděle v mezidobí – 11. 7. 2021

11:00 – Za víru v našich rodinách a nová duchovní povolání

Pondělí 12.7. – Pohořílky – 18:00 h.

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Pacalovy, Marii a Rudolfa, za živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

Pátek – Panna Maria Karmelská
Měřín 7:00 mše svatá, žehnání pěším poutníkům do Kostelního Vydří

Neděle 18. 7. 2021

             7:30 – Za Marii Říhovu, rodiče a duše v očistci
            11:00 – poutní mše svatá v Otíně

Neděle – 27.6.     
Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně. Mše svatá v 7:45 a 9:15 h. Srdečně jste zváni.  

Úterý – Slavnost sv. Petra a Pavla
               17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření
               17:45 – Za farnost
Pátek – první pátek v měsíci     
             14:30 – Pohřeb paní Boženy Benešové z Frankova Zhořce

Neděle – 4.7. – 14. neděle v mezidobí   
                 7:30 – Za Margit, Antonína a Kristýnu Zemanovy, celou přízeň, živé i zemřelé
                 dobrodince, za obrácení hříšníků a duše v očistci
                11:00 – Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pohořílkách

*****

Dnešní sbírka je určena na pomoc lidem postiženými přírodními katastrofami

Sbírka na bohoslovce bude 4. 7. 2021

Na slavnost sv. Petra a Pavla, 29. 6. jsem přijal v brněnské katedrále svátost kněžství. Díky tomuto svěcení jsem nyní mezi vámi a mnozí kněží v dalších farnostech. Chci při této mši svaté v tento den a v neděli 4. 7. odpoledne poděkovat za milost 35 roků kněžské služby. V 15:00 h. bude Te Deum, následovat bude na faře příležitost k setkání farníků. 

Sbírka na bohoslovce bude 27. 6. 2021

Letní Diecézní setkání mládeže – Brno, Bigy 11. – 15. 8. 2021. Je určeno pro všechny od 14 do 20 let. Info plakát pod věží.

17. Diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, 28. 8. 2021, Žďár nad Sázavou.

Neděle 20.6.2021 

11:00 – Za rodinu Trnkovu, Molákovu a Jana Šuhaje
Čtvrtek – Slavnost Narození svatého Jana křtitele
                  17:45 Mše svatá – Za Josefa Kodyma a dvoje rodiče
Sobota- 26.6.2021 – Mše svatá s nedělní platností
                 19:00 – Na poděkování Pánu Boha za přijatá dobrodiní, za spásu   
                   nesmrtelných duší a duše v očistci 
Neděle – 27.6.         
Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele v Měříně. Mše svatá v 7:45 a 9:15 h. Srdečně jste zváni.  

*****

Dnes je první sv. přijímání v Měříně. Celkem přistoupí 21 dětí, z toho 2 děti z farnosti Uhřínov
Sbírka na bohoslovce bude 27. 6. 2021
Včera byl v brněnské katedrále vysvěcen na kněze 1 jáhen a 1 přijal svěcení jáhenské.
Na slavnost sv. Petra a Pavla, 29. 6. jsem přijal v brněnské katedrále svátost kněžství. Díky tomuto svěcení jsem nyní mezi vámi a mnozí kněží v dalších farnostech. Chci při této mši svaté v tento den a v neděli 4. 7. odpoledne poděkovat za milost 35 roků kněžské služby. Bližší informace příště.
V tyto dny slavíme památku sv. Jana Nepomuka Neumana, rodáka z naší vlasti. V době kdy žil bylo v naší zemi nadbytek kněžských povolání a biskupové světili jen ty, pro které bylo místo na farnostech a zdroje zabezpečení jejich života. Jan Nepomuk odchází tedy do Filadelfie v Americe, kde se stává později biskupem s velkým pastoračním působením. Zvláště v tyto dny, prosím, mysleme na nová povolání ke kněžství i jejich hmotné zabezpečení, třeba i formou fondu PULS.   
Katolická charismatická konference – regionální setkání Vysočina – Kostel Velké Meziříčí 26. června od 18:00 – Online na TV Noe.

Letní Diecézní setkání mládeže – Brno, Bigy 11. – 15. 8. 2021. Je určeno pro všechny od 14 do 20 let. Info plakát pod věží.

17. Diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, 28. 8. 2021, Žďár nad Sázavou.

Neděle 13.6.2021 
7:30 h. – Za živou a zemřelou rodinu Polákovu a Votoupalovu

Pondělí – 18:00 – Pohořílky

Čtvrtek – 18:00 Mše svatá – Za Josefa a Aloisii Krejčovy, syna Josefa, dceru Marii a
                 duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Neděle 20.6.2021  – 11:00 h. –Za rodinu Trnkovu, Molákovu a Jana Šuhaje

         ******

  1. 6. první sv. přijímání v Měříně – celkem 21 dětí, z toho 2 děti z farnosti Uhřínov

Kněžské a jáhenské svěcení bude v katedrále naší diecéze v sobotu 19. 6. v 9 hodin. Josef Janoušek přijme jáhenské svěcení a Milan Werl svěcení kněžské. Oba kandidáti nás prosí o modlitbu. V současné době má naše diecéze 9 studentů, kteří se připravují ke kněžství. Modleme se.

Neděle 6.6.2021  – 11:30 h. – Za rodiče Krejčovy, Ivana, rodiče Dvořákovy a duše
                 v očistci

              15:00 – Modlitba za úrodu – Dědkovská hora

Čtvrtek – 
18:00 Mše svatá – 
Za manžele Benáčkovy, rodiče Hnízdilovy, sourozence a celou
                přízeň

Neděle 13.6.2021  – 7:30 h. – Za živou a zemřelou rodinu Polákovu a Votoupalovu

         ******

Poděkování všem, kdo jste připravili a účastnili jste se Slavnosti Těla a Krve Páně.

Vstoupit do manželství v našem kostele se rozhodli: Dominik Sýkora z Blízkova a Jitka Uchytilová z Horních Radslavic. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by uzavření sňatku bránila, ať to neprodleně oznámí duchovnímu správci farností.

Neděle 30.5.2021  – Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Zdislava

              7:30 – Za Boží požehnání pro naše rodiny, za hnutí modlitby matek a na                         poděkování za naše národní světce 

Čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně
18:00 Mše svatá v Šeborově
 u kaple, následuje průvod Božího těla do farního       
               kostela. Mše sv. Za farnost. 

Sobota 22.5. – 17:30 – Mše svatá s nedělní platností – Za Josefa Homolu, dvoje
                rodiče a přízeňNeděle 6.6.2021  – 11:30 h. – Za rodiče Krejčovy, Ivana, rodiče Dvořákovy a duše
                 v očistci

              15:00 – Modlitba za úrodu – Dědkovská hora

Poděkování všem, kdo jste přispěli do sbírky na charitativní činnost církve. Celkem jste darovali 5 590 Kč.

Neděle 23.5.2021  – Slavnost Seslání Ducha svatého

               11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, rodiče
                  Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očisti

Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Havlíčkovy, manžele Dvořákovy, sourozence a sestry                                           Křečkovy

Sobota 22.5. – 17:30 – Mše svatá s nedělní platností
Neděle 30.5.2021  – Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Zdislava

              7:30 – Za Boží požehnání pro naše rodiny, za hnutí modlitby matek a na                         poděkování za naše národní světce 

Sbírka dnešní neděle je na charitu
Poutě v okolí: 30.5. Geršov, 30.5. odpoledne – putování ke kapli ve Valše, poslední májová, 6.6. pouť na Dědkovskou horu.

Neděle 16.5.2021 

7:30 – Za rodiče Pospíšilovy, rodiče Večeřovy a syna, za Josefa                                  Kotouna a celou přízeň

Čtvrtek – 18:00 – Za Bohumila Šanderu, Annu Klímovu, manžele Malečkovy,                                       Vochiánovy a duše v očistci
Sobota 22.5. – 17:30 – Mše svatá s nedělní platností

Neděle 23.5.2021  – 11:00 – Za zemřelého manžela Josefa, rodiče Necidovy, rodiče
                  Malečkovy, sestru Marii, prarodiče a duše v očisti


  ***********
Připomínám květnový modlitební maraton za odvrácení pandemie. Spolu s celým světem se modlíme sv. růženec. Modlitba je přenášena z Mariánských chrámů na celém světě, vždy v 18 hodin večer. Přidejme se, kdy můžeme. Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Pamatujme ve svých rodinách.  

Společně s rokem sv. Josefa prožíváme i rok rodiny. Upozorňujeme na možné podklady k tomuto prožívání. https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/ Velmi pěkné, moderně zpracované.

Devět dní modliteb před slavností Seslání ducha svatého začíná ve čtvrtek Slavností Nanebevstoupení Páně. Jako inspiraci můžeme využít náměty, které budou v kostele ve čtvrtek, může to být desátek růžence, či jakákoli modlitba k Duchu svatému. Můžeme využít i internetovou nabídku, kterou najdeme: YouTube kanále Live 4G. – Svatodušní obnova.

Svatodušní bdění bude v kostele 22. května od 19 hodin, v Měříně.

Sbírka příští neděle je na charitu

Neděle 9.5.2021  

                11:00 – Za Antonii Matouškovu, Františka Zicha a zemřelou rodinu 
                             Sedmidubskou, za lásku v rodinách a duše v očistci

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně

                  16:45 – Za rodiče Hanzlíkovy, Večeřovy, syna a celou přízeň

Sobota 15.5. – Mše svatá s nedělní platností
17:30 – Za rodinu Pólovu, Zdvihalovu a duše v očistci

Neděle 16.5.2021  – 7:30 – Za rodiče Pospíšilovy, rodiče Večeřovy a syna, za Josefa                                  Kotouna a celou přízeň

    ***********

Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc křesťanům na Východě

Připomínám květnový modlitební maraton za odvrácení pandemie. Spolu s celým světem se modlíme sv. růženec. Modlitba je přenášena z Mariánských chrámů na celém světě, vždy v 18 hodin večer. Přidejme se, kdy můžeme.

Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Pamatujme ve svých rodinách.  

Společně s rokem sv. Josefa prožíváme i rok rodiny. Upozorňujeme na možné podklady k tomuto prožívání. : https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/ Velmi pěkné, moderně zpracované.

Devět dní modliteb před slavností Seslání ducha svatého začíná ve čtvrtek Slavností Nanebevstoupení Páně. Jako inspiraci můžeme využít náměty, které budou v kostele ve čtvrtek, může to být desátek růžence, či jakákoli modlitba k Duchu svatému. Můžeme využít i internetovou nabídku, kterou najdeme: YouTube kanále Live 4G. – Svatodušní obnova.

Svatodušní bdění bude v kostele 22. května v 18 hodin, v Měříně. Vyvrcholí večerní mši svatou v 19 hodin

Neděle 2.5.2021

7:30 – Za rodinu Brabcovu, Žandovu, Čtveráčkovu a celou přízeň

                11:00 – Poutní mše svatá ve Frankově Zhořci 

Sobota 8.5. – Mše svatá s nedělní platností
                16:00 – Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření

               16:30 – Mše svatá s nedělní platností

Neděle 9.5.2021  – 11:00 – Za Antonii Matouškovu, Františka Zicha a zemřelou rodinu 
                   Sedmidubskou, za lásku v rodinách a duše v očistci

    ***********

Sbírka v neděli 9.8. je určena na pomoc křesťanům na Východě

Připomínám květnový modlitební maraton za odvrácení pandemie. Spolu s celým světem se modlíme sv. růženec. Modlitba je přenášena z Mariánských chrámů na celém světě, vždy v 18 hodin večer. Přidejme se, kdy můžeme.

Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Pamatujme ve svých rodinách.  

Společně s rokem sv. Josefa prožíváme i rok rodiny. Upozorňujeme na možné podklady k tomuto prožívání. : https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/ Velmi pěkné, moderně zpracované.

Neděle 25.4.2021 

11:00 – Za rodiče Dvořákovy, rodiče Krejčovy, Ivana, živou a
               zemřelou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek – 18:00 – Za Jiřinu Klikovu, manžela a obrácení hříšníků

Sobota 1.5. – Mše svatá s nedělní platností
                  16:30 – Za nová duchovní povolání a za rodiny

Neděle 2.5.2021  – 7:30 – Za rodinu Brabcovu, Žandovu, Čtveráčkovu a celou přízeň

                  11:00 – Poutní mše svatá ve Frankově Zhořci 

    ***********

Nedělí Dobrého pastýře vrcholí týden modliteb za duchovní povolání. Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Boží milost, Bohem oslovený člověk, zázemí tvořené modlitbami věřících, příklad křesťanského rodinného života. To jsou důležité rozměry vznikajících povolání. 

1 května na svátek sv. Josefa dělníka, je možné získat plnomocné odpustky v rámci roku svatého Josefa.
Od 19. březnem 2021 vyhlašuje papež František zvláštní rok rodiny. Info a témata k zamyšlení: https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/   

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Neděle 18.4.2021  –

11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, jejich rodiče a za živé i zemřelé příbuzné

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře 
Výstav Nejsvětější svátosti je po mši svaté, zakončení v 17 hodin 
Možnost přijetí svatého přijímání

Pondělí – Pohořílky – 18:00
Čtvrtek – 18:00 – Za rodiče Chytkovy, syna, vnuka Josefa a Františku Bednárovu a
                 duše v očistci
Sobota 24.4. – Mše svatá s nedělní platností
                  16:30 –
Za farnost
Neděle 25.4.2021  – 11:00 – Za rodiče Dvořákovy, rodiče Krejčovy, Ivana, živou a
               zemřelou přízeň a duše v očistci

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře 18. dubna.
Výstav Nejsvětější svátosti je po mši svaté, zakončení v 17 hodin
                 
    ***********

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Neděle Božího milosrdenství – 11.4.2021

11:00 – Za rodiče Doležalovy, celou živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
17:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání
Čtvrtek – 18:00 – Mše svatá
Sobota 17.4. – Mše svatá s nedělní platností
                  16:30 – 
Na úmysl dárce
Neděle 18.4.2021  – 11:00 – Za Petra a Aloisii Smejkalovy, jejich rodiče a za živé i zemřelé příbuzné

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a kněžského semináře 18. dubna.
Výstav Nejsvětější svátosti je po mši svaté, zakončení v 17 hodin                   

Prosím, zapište se na seznam, aby zde v kostele po celou dobu někdo byl. 

Hod Boží velikonoční 
                  11:00 – 
Za farnost 
                  17:00 – příležitost k přijetí svátosti oltářní smíření. 

Pondělí – 5.4. 
                9:00 – 
Za rodiče Buďovy, Hanzlíkovy, syna Františka, živou a zemřelou                                         přízeň 

Sobota 10.4.
            16:30 – Na úmysl dárce

Neděle 11.4.2021  –
11:00 – Za rodiče Doležalovy                                

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín. 

Květná neděle – 28.3.

            . V

Hod Boží velikonoční
                  11:00 – 
Za farnost 

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Pátá postní neděle – 21.3.

                11:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa a Ilonku
                            Řezníčkovu
                16:00 – Možnost modlitby křížové cesty

Pondělí – Pohořílky – 17:30

Čtvrtek – Slavnost Zvěstování Páně
                 16:30 – 
Za Miladu a Ladislava Malcovy, rodiče, rodinu Zemanovu, Josefa 
                               Mejzlíka, živou a zemřelou přízeň 

Sobota 20.3. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za Josefa Štočka, rodiče, rodinu Molákovu a Čápovu

Květná neděle – 28.3.
                11:00 – Za zemřelou osobu
                16:30 – 17:30 Příležitost k přijetí svatosti smíření.  – Možnost modlitby
                            křížové cesty

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Čtvrtá postní neděle – 14.3.

                11:00 – Na poděkování za dar společného života, za Jiřinu Plessnegerovu, za
                            lásku v rodinách a duše v očistci
                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Čtvrtek – 16:30 – Možnost modlitby křížové cesty
                  17:00 – Za Andělu Toufarovu, dva bratry a rodiče

Pátek – Slavnost svatého Josefa
Sobota 20.3. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za nemocnou osobu a úmysl 
                                        dárce

Pátá postní neděle – 21.3.
                11:00 – Za rodiče Havlíčkovy, Švihálkovy a syna, za Jana Prokopa a Ilonku
                            Řezníčkovu
                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Modlíme se novénu ke svatému Josefu. Poznáváme velkého světce a mocného přímluvce.

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.

Ostatní informace a zamyšlení jsou na stránkách farnosti Měřín.  

Druhá postní neděle – 28.2.

                11:00 – Za Jana Uchytila, Ludmilu Zlámalovu, živou a zemřelou rodinu
                            Uchytilovu

                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Pondělí – Pohořílky – 17:00

Čtvrtek – 16:30 – Možnost modlitby křížové cesty

                  17:00 – Za rodiče Krškovy, syna a snachu, rodiče Kubišovy a dceru a za Jana Prchala

Sobota 6.3. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností

Třetí postní neděle – 7.3.

                11:00 – Za Josefa Pokorného, dvoje rodiče a duše v očistci

                16:00 – Příležitost k přijetí svatého přijímání – Možnost modlitby křížové
                              cesty

Účast na bohoslužbě stále není možná tak, jak je obvyklé. Proto se zapisujte na archy v kostele. Pokud to není možné, zavolejte týden dopředu. Prostřídejme se tak, abychom byli na bohoslužbě aspoň jednou za čas, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd. Přednost dejme těm, kdo mají úmysl mše svaté, ale i zde je třeba se přihlásit týden dopředu. Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Finanční dar pro farnost můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme. Dnes je sbírka s názvem Haléř svatého Petra.  

1. neděle postní – 14. 2. 2021

Neděle 14.2.
          11:00 – Za nemocné a za uzdravení   

                     Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Popeleční středa – 16:30 – Za Josefa Benáčka, rodiče Benáčkovy, rodiče Hnízdilovy 

Sobota 20.2. 

              16:00 – Za rodiče Stejskalovy, živou a zemřelou rodinu

První postní neděle – 21.2.

                11:00 – Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Občas slyšíme: „sypu si na hlavu popel:“ Víme, že tento výrok vyjadřuje, že uznávám a vyznám svoji vinu. Když si necháme na počátku postní doby sypat na hlavu popel, vyznáváme nejen svoji pomíjivost, ale především, z hloubi srdce vyznáváme, že jsme se od Boha vzdálili a nastupujeme cestu pokání a obnovy. To platí, když popel z hlavy přeneseme do srdce.

5. neděle v mezidobí – 7. 2.  

11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Čtvrtek  11.2. – Panny Marie Lurdské – dne nemocných
           17:00 
– Za Anežku a Jana Zemanovy, živou a zemřelou přízeň, za nemocné a
                        umírající a za ty, kteří nemocné ošetřují
Sobota 6.2.          
           16:00 –
 Mše svatá s nedělní platností – Za nemocnou osobu
Neděle 14.2.
          11:00 – 
Za nemocné a za uzdravení   

                     Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Další informace

Předvánoční jarmark je tradiční charitativní aktivita ve farnosti. Část výtěžku z posledního jarmarku putuje na podporu domácího hospice, jehož provozovatel je Charita Žďár n/S. Druhá část poslouží ve prospěch Adopce na dálku. Chceme podporovat, nejen v tomto roce, dvě děti. Jedno je z Indie a druhé z Ugandy. Částka za obě děti na jeden rok je 13 tisíc. Dětem je z této částky hrazené školné, pomůcky, strava, školní uniforma a další potřebné věci. Bližší informace o dětech v některém z příštích ohlášek.

Světový den nemocných poprvé vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. Každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy také slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Tento název je podle místa na jihu Francie, které se jmenuje Lurdy. Panna Maria se tam před mnoha lety několikrát zjevila dívce Bernadettě s přáním, aby se lidé více modlili, především za obrácení od zla a za hříšníky. Nakonec na tomto místě vytryskl léčivý pramen, ke kterému se dodnes sjíždějí tisíce poutníků s touhou po uzdravení.

List papeže Františka naleznete v sekci listy papeže a biskupů

4. neděle v mezidobí – 31.1. 

11:00 – Za Františka Pěchoviče, 2 manželky, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Úterý 2.2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu              
           16:30 – Za Bohumila Berana, rodiče a duše v očistci

Sobota 6.2.          
          15:30 
– Výstav Nejsvětější svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření
          16:00 –
 Mše svatá s nedělní platností – Na úmysl dárce

Neděle 7.2.
          11:00 – Za Anežku a Vojtěcha Pavelcovy, živou a zemřelou rodinu Pavelcovu 

                     Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

Další informace

Poděkování za dary do sbírky minulou neděli, která byla určena na šíření Božího slova ve světě. Celkem jste darovali 3 580 Kč.

První pátek v měsíci, který je zasvěcen úctě Božského srdce, slavíme tento týden. Také slavíme první sobotu v měsíci, den zasvěcený úctě Panny Marie a jako prosba za nová duchovní povolání a naše rodiny. Příležitost ke slavení prvního pátku – ke svátosti smíření je zvláště v úterý a sobotu před mši svatou.

Neděle – 24.1. 2021

11:00 – Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na                      které nikdo nepamatuje.

                          16:30 – 16:45
 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Čtvrtek – 17:00 – Za Marii Mejzlíkovu, manžela, rodiče a Ludvíka Večeřu

Sobota 30.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Za nemocnou osobu

Neděle – 4. neděle v mezidobí – 31.1. – 11:00 – Za Františka Pěchoviče, 2 manželky,                         živou a zemřelou přízeň a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

*****

Dnes slavíme neděli Božího slova – Den Bible. Dnes je sbírka na Bible.

Řeholní sliby: Vděčná Pánu Ježíši Vám s radostí oznamuji, že dne 2. 2. 2O21 budu skládat první sliby v Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Slavnost budev17 hodin v klášterním kostele Božského Srdce Páně v Rajhradě. Prosí o modlitbu s. M. Helena Halásková.

Vládní omezení je prodlouženo do poloviny února. Stávající praxe pro bohoslužby bohoslužeb dále.

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti. 

Od 18.1. do 25.1. 2021 – Týden modliteb za jednotu křesťanů. Možné texty k modlitbě na stránkách farnosti Měřín

Neděle – 17.1.2021

Neděle – 17.1. – 11:00 – Za zemřelou Marii Navrátilovu

      16:30 – 16:45 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Čtvrtek 21.1.- 17:00 –  Za Bohumila a Andělu Sojkovy a duše v očistci 

Sobota 23.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – Na poděkování Pánu Bohu za dožití 86 roků života 

Neděle – Třetí neděle v mezidobí – 24.1. – 11:00 – Za rodiče Piskovy, 3 sourozence, sestřenici a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.

Příležitost k přijetí svatého přijímání – 16:30 – 16:45 h

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti. 

Od 18.1. do 25.1. 2021 – Týden modliteb za jednotu křesťanů. Možné texty k modlitbě na stránkách farnosti Měřín

Neděle – 10.1.2021 

11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestru a duše v očistci

15:00 – 15:15 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Pondělí 11.1. – 14:30 – Pohřeb paní Jitky Kubišové z Horních Radslavic

Čtvrtek 14.1.- 17:00 –  Za rodinu Večeřovu, Kučerovu a Pólovu a za duše v očistci

Sobota 16.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností – za farníky

Neděle – 17.1.

11:00 – Za zemřelou Marii Navrátilovu

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti. 

Neděle – 3.1.2021 

11:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

15:00 – 15:15 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Úterý – 5.1. – 14:30 Pohřeb paní Anežky Necidové z Otína

Středa 6.1. – Slavnost Zjevení Páně

16:30 –Za Anežku a Josefa Krejskovy, duše v očistci a za živou a zemřelou přízeň

Sobota 9.1. – 16:00 – Mše svatá s nedělní platností

Neděle – 10.1.- Svátek křtu Páně

11:00 – Za Jana Kudláčka, rodiče, bratra, sestru a duše v očistci

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Při vánočních bohoslužbách se konají sbírky pro farnost. Dar můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.  

Poděkování za příspěvek do vánoční sbírky. Celkem jste darovali 12 400 Kč 

Poděkování za uspořádání jarmarku. v Uhřínově jste zakoupili předměty za 4 460 Kč, v Měříně za 19 000 Kč. Několik výrobků se ještě prodalo během vánoc. K dnešnímu dni máme 25 000 Kč. 

Neděle 27.12. – svátek Svaté rodiny

                  11:00 – Za Boží požehnání pro rodiny ve farnosti 

                  15:00 – 15:30 – Možnost přijetí svatého přijímání.

Čtvrtek – sv. Silvestra – 16:00 – Na poděkování Pánu Bohu

Pátek – Slavnost Matky Boží Panny Marie – 11:00 –Za Boží požehnání do nového roku

Neděle – 3.1.2021 – 11:00 – Za Josefa Toufara, bratra, sestru a dvoje rodiče

*****

Bohoslužby v čase omezení: V současné době může být na bohoslužbě 10% věřících z počtu míst na sezení v kostele. Dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Vzhledem k počtu patrně nebude možná naše účast na bohoslužbách, jako obvykle. Prostřídejme se tak, abychom byli aspoň jednou na bohoslužbě, možný je i počítat se zástupci z rodin, atd.

Je možné zapsat se na archy v kostele. Pište jen jednu bohoslužbu. Ti, kteří mají úmysl mše svaté, mají přednost. 

Dispens od účasti na bohoslužbách je stále v platnosti.

Při vánočních bohoslužbách se konají sbírky pro farnost. Dar můžete zasílat i bankovním převodem. Číslo účtu farnosti: účet u České spořitelny č. 1475011349/0800. Děkujeme.