aktuality od 27.12.2020 do 31.2021

27 Pro

Bohoslužby:

Neděle 27. 12. 2020 – Svátek sv. Rodiny – 7:45 Za farnost 9:15 Za Josefa Vávru, rodiče Vávrovy, Dufkovy a Dohnalovy. 18:00 – Na poděkování.

Pondělí – Svátek Betlemských dětí 18:00:00 Za rodiče Matějíčkovy, Hammerovy a Švandovy

Úterý  – sv. Tomáše Becketa – 7:00 – Na poděkování Pánu Bohu a za rodinu Soškolovu, Melicharovu, Šoukalovu, celou přízeň a duše v očistci

Středa – 14:00 – Rozloučení s p. Panáčkem z Měřína. 18:00 – za zemřelého Františka Pokorného, dvoje rodiče a zemřelé obou rodin.

Čtvrtek  – sv. Silvestra – 8:00 – Na poděkování Pánu Bohu 18:00 – mše svatá

Pátek – Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 7:45 – Za Dr. Antonína Procházku a celou rodinu 9:15 – Za Boží požehnání do nového roku 18:00 Mše svatá

Sobota – 8:00  – na úmysl dárce

Neděle 3. 1. 2021 – 7:45 – Za rodiče Simandlovy, bratra Stanislava a Jaroslava, švagra Bedřicha, zetě Františka 9:15 – za farnost.

***********************

Poděkování patří Pánu Bohu za to, že nám dopřál slavit svátky Narození Ježíše tak, jak jsme mohli slavit. Tenkrát se narodil do chléva, do neutěšených poměrů a vše se z toho místa začalo měnit.  V letošním roce na něj, jako na Spasitele, lékaře, Božího Syna, opět nečekalo mnoho lidí. Těm, kdo očekávali a přijali ho, dává zakusit svoji lásku, dobrotu, milosrdenství.

Poděkování patří vám všem, kdo jste vyzdobili kostel, stavěli Betlém, přijali službu v kostele, aby mohli lidé přicházet, spatřit betlém, ztišit se, pomodlit. Poděkování všem, kdo jste vytvářeli slavnostní ráz liturgie. Za vás všechny budu děkovat a prosit o Boží požehnání při mši svaté večer, ve Svátek sv. Rodiny.  

Bohoslužby v čase omezení

je možné konat s 10% účastí věřících z celkového místa k sezení. (30 lidí) Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. I k tomuto počtu říkáme: Bohu díky! Vzhledem k nízkému počtu se na mši svaté zapisujte na archy v kostele. Vyberte si jednu bohoslužbu v během týdne! Pokud můžete, vyberte si i bohoslužbu ve všední den a přijďte i jako rodina. Společně, s pomocí Boží, to zvládneme.  Tento stav má trvat do 10. ledna.

Na počátku rodiny je muž a žena. Na počátku svaté rodiny je Josef a Maria. Z jejich postojů lze říct: Na počátku svaté rodiny je ztišení, naslouchání Božímu slovu, uvažování o slovu a čin. To je inspirace i pro naše rodiny.

Z listu papeže Pavla VI. O rodině: Především učí tento dům mlčení. Kéž by v nás znovu ožila nejhlubší úcta k mlčení: vždyť je obdivuhodným a potřebným stavem mysli právě pro překotný a bouřlivý život v našem věku, kdy na nás útočí tolikerý křik, povykování a vřava. Ach, ty nazaretské ticho, nauč nás nastálo se upřít k dobrým myšlenkám a soustředit se na duchovní nitro, provždy se řádně přichystat k naslouchání tajemným Božím záměrům a návodům pravých učitelů; nauč nás, nakolik je potřebná a platná příprava, učení, meditace, vlastní vnitřní řád života a modlitba, jíž v skrytu přihlíží samotný Bůh.

Mimoto tu poznáváme způsob domácího života. Nazaret nám zajisté může ukázat, co je to rodina, co znamená její společenství v lásce; jak závažná a skvělá je její krása, jak posvátná a neporušitelná je její podstata; může nám ukázat, jak vzácná je v rodině výchova, již nelze ničím jiným nahradit; může nás poučit o tom, jaké je vlastní poslání rodiny ve společenském řádu.

Posléze tu poznáváme kázeň při práci. Ty nazaretské sídlo, domove tesařova Syna, zde nejspíše si přejeme pochopit a oslavit sice přísný, leč spásu přinášející zákon lidské práce; obnovit tu důstojnost práce takovým způsobem, aby ji pociťovali všichni; pod touto střechou si přejeme připomenout, že práce nemůže být sama sobě cílem, nýbrž že svou svobodu a své výsadní postavení získává nejen vzhledem k hospodářským zřetelům, ale i vzhledem k tomu, čím je sama vedena ke svému skvělému cíli. Zde chceme konečně zvěstovat spásu dělníkům na celém světě a ukázat jim veliký vzor, našeho Pána Ježíše Krista, božského bratra, který se staví za všechny jejich spravedlivé požadavky.