Čas omezení i růstu

23 Říj

Milí farníci, náhodní čtenáři!

Patrně bychom dokázali vyjmenovat řadu omezení, kterými musíme procházet v této době. Smyslem těchto omezení je chránit naše zdraví i životy. Pamatujme na to, že musíme tuto dobu nejen nějak přežít, ale náš život, naše farní společenství má být vytříbeno a posíleno, obnoveno. V čase, který je před námi, budeme mnozí přítomní při nedělní bohoslužbě v „jiných farnostech.“ Bohu díky za to. Jen o jedno prosím, nezapomínejme na svoji farnost v Měříně, žijme v ní a s ní. Je to přece naše duchovní rodina. Pamatujme jeden na druhého, třeba jen krátkou modlitbou. K tomuto postoji nás vedou dvě skutečnosti. První je dnešní slavení Výročí posvěcení kostela. Chrám je srdcem farnosti. Okolo chrámu se utváří společenství Božího lidu, tedy církev, Boží rodina. Mysleme na místo, které máme v tomto lidu. Chrám je srdcem farnosti, srdcem chrámu je svatostánek, ve kterém přebývá živý Ježíš. Boží lid je utvářený největším přikázáním. „Miluj Boha nade všechno a bližního jako sebe.“ To je druhá skutečnost.      

Když svatý Augustin uvažoval o dvojím přikázání lásky, ptá se: víš, čeho dosáhneš, když miluješ bližního, staráš se o něho a pomáháš mu? Jsi na cestě. Kam jdeš? K Bohu, kterého máme nade všechno milovat. K Pánovi jsme ještě nedošli, ale bližního máme vedle sebe. Snášej tedy toho, se kterým jdeš, abys přišel k tomu, se kterým toužíš zůstat navěky.  

Co dělá farář, když veřejně neslouží mše svaté?

Vyjádřím to slovy apoštola Pavla Efesu. „Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.“ /Ef 3,14-21/ Denně jsem s vámi a před Bohem myslím na to nejpodstatnější. Na prvním místě myslím na všechny nemocné a všechny, kdo jim pomáhají, spolu s dalšími farníky prosím za dar zdraví. Myslím na děti, které přistoupili poprvé ke svaté zpovědi i sv. přijímání, také na ty, kdo v letošním roce, ale i dříve přijali svátost biřmování. Otec biskup Vojtěch, čtyřem z vás předal malý dárek, který označil jako pověření k úkolu. Každý, kdo přijal svátost křtu a sv. biřmování má úkol. Mladí, nezapomeňte na to. Na vás záleží, zda bude živý Ježíš v této farnosti. Myslím také na rodiny, které jsou velmi důležitým místech života i budoucnosti. Vím, že některé rodiny prochází velmi těžkých obdobím. Nezapomeňte, Ježíš pomůže! Děkuji všem, kteří svoji modlitbou, pomocí, slovním ujištěním, vytváříte zázemí i pro mě.

Období nejistoty, omezení a strachu.

V jednom filmu se hovoří o malém, asi čtyřletém chlapci, který byl vážně nemocný a hrozila i smrt. Rodiče naznali, že je dobré to tomu chlapci říct. Úkol měl na sebe vzít táta, on má snad blíže s chlapcovu srdci. Když se k tomu odhodlal, vše chlapci řekl, ale chlapec jakoby neslyšel, nijak nereagoval. Po čase se zeptala chlapce máma, zda s ním otec mluvil a zda mu vše řekl i o té možnost smrti. Chlapec klidně přikývl. Máma se ptala: a tebe to nijak netrápí? Chlapec odpověděl: Ne, řekl jsem to Pánu Ježíšovi a to tak stačí. I my naše starosti, obavy, neklid, strach, vše řekněme s velkou důvěrou Pánu Ježíši. „On tě zachová“. Nezapomeňme, jsme v Božích rukou. Máme prohlubovat víru, důvěru a lásku.

Nabídky

Kvůli omezení veřejného shromažďování není možné slavit mše svaté veřejně, byť v omezeném počtu. Snad je to i znamení toho, že se chce Ježíš intenzivně s vámi setkat ve vaší rodině. Úmysly budou všechny odslouženy. Tento čas je možná příležitostí k prožívání jiných věcí. Nabízím:

Za pomocí internetu si můžeme prohloubit prožívání mše svaté, která je základem křesťanského života. Krátká videa najdete:

http://www.liturgie.cz/videa/a/120-o-liturgii

Pro děti i celé rodiny:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201020brnenske-biskupstvi-zve-k-zapojeni-do-projektu-nas-spolecny-domov

https://kc.biskupstvi.cz/storage/aktuality/Laudato_Si.pdf

Velmi propracovaný program

Misie – vzdělávání, ve slovenském jazyce

https://www.misiefilmom.sk/

Široké pole křesťanské pomoci

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201020novy-film-o-likvidaci-lepry

/budou přidané další odkazy/