aktuality od 24.1 do 31.1.2021

24 Led

Milí farníci, účast na bohoslužbách je stále v omezeném počtu. Proto na nedělní bohoslužby je třeba se zapsat na archy. Farníci, kteří mají v ten den úmysl mše svaté, mají přednost, přesto je nutné se zapsat. Ve všední den to potřebné není. Děkuji všem, kteří pomáháte zajistit funkčnost opatření. Přeji hojnost Božích milostí z jakéhokoliv způsobu prožívání života s Pánem.

Bohoslužby:
Neděle – 24. 1. 2021 – 7:45 Za Františka Sýkoru, živou a zemřelou rodinu 9:15 – Za rodiče Holubovy, bratra, dceru Marii, syna Karla, švagra a duše v očistci. 18:00 – Za farnost.

Pondělí – Obrácení sv. Pavla – 7:00 Za Františka a Annu Jonášovy, jejich rodiče a duše v očistci.

Úterý  – sv. Timoteje a Tita – 7:00 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, živou a zemřelou rodinu 17:00 Černá.    

Středa – sv. Anděly Merici – 18:00 – Za rodiče Pokorných, dceru Marii, syna Ludvíka a Zdeňka.  

Čtvrtek  – Sv. Tomáše Akvinského – Mše svatá není. 17:00 – Modlitba sv. růžence.   

Pátek – 18:00 – Za Ilonku, Anežku a Jaroslava Řezníčkovy, za Havlíčkovy, Kašparovy a duše v očistci.  

Sobota – 18:00  – Za rodiče Vaculovy, sestru, živé a zemřelé z rodiny.

Neděle – 31. 1. 2021 – 7:45 – Za Boží požehnání a zdraví 9:15 – Za farnost 18:00 – Zadobrodince.

Neděle: příležitost k přijetí svatého přijímání od 17:00 do 17:30.

Příležitost k přijetí svátosti smíření je vždy 30 minut před mši svatou, ve všední den také po ranní mši svaté.

*****

    Poděkování za dary do sbírky minulou neděli určené pro farnost. Celkem jste darovali 17 340 Kč. Poděkování také za dar 10 000 Kč.    

Slavíme Den Božího slova – Den Bible – chceme si více uvědomit, že Boží slovo je stále živé, je stále slovem „věčného života“, utváří společenství Božího lidu. Touží po naší každodenní pozornosti. Součástí tohoto dne je i sbírka na podporu Biblí do zemí, kde je Biblí nedostatek.

Před kostelem je možné ještě přispět do Tříkrálové sbírky.    

Časopisy: Na stolcích u vchodu do kostela jsou nová čísla časopisu Immaculáta a Milujte se. Obojí nabízí hodnotné čtení pro radost, povzbuzení i vzdělávání.

Úklid v kostele v časech mimořádných je také třeba. Děkuji skupinám, které se ho ujaly v týdnech minulých. Na skupiny chceme navázat pravidelností. Na příští týden prosím skupinu z Meziříčka.   

Neděle Božího slova – impulsy

Ještě k větší horlivosti v četbě Nového zákona, přivedla jednoho člověka srdeční příhoda. Díky ní se ocitl ve velkém ohrožení života a uvědomil si, že již mohl přejít na věčnost a setkat se s Pánem Ježíšem. Nevíme, co všechno se v jeho životě odehrálo, ale po uzdravení prohlásil:
Musím více číst evangelia, abych lépe poznal Pána Ježíše.
Nechci přijít na věčnost a zjistit, že ho vlastně vůbec neznám.

Pán Bůh mu dopřál ještě dalších sedm let života, ve kterých denně četl a rozjímal evangelia. Můžeme se tedy právem domnívat, že setkání na věčnosti s Ježíšem, bylo setkání přátel, kteří se dobře znají.

*****

Když dostaneme od oblíbené osoby dopis nebo mail, či SMS, nezakládáme je do šuplíku, nenecháváme je bez povšimnutí. Vždyť za textem je konkrétní osoba, která k nám promlouvá. Objeví-li se dopis, na kterém je poznámka „do vlastních rukou“, je to známka toho, že si odesílatel přeje, aby si to adresát přečetl. Je to pro něho důležité. Boží slovo je určené všem lidem.
Písmo sv. chápej jako dopis od Boha, adresovaný tobě.
Je určený „do vlastních rukou.“

*****

První překlad bible do našeho národního jazyka vytvořili svatí Cyril a Metoděj. Další překlady současníkům vytváří každý z nás životem podle Božího slova.