Novéna před slavností Panny Marie

1 Pro

Novéna k Neposkvrněnému Početí Panny Marie

Devítidenní modlitbou – od 29. listopadu do 7. prosince – se připravujeme na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie.

V roce 1854 církev jasně formulovala a vyhlásila jako pravdu víry (dogma), že Panna Maria byla od začátku svého života uchráněna jakéhokoli hříchu. O čtyři roky později se Matka Boží při svém zjevení v Lurdech představila slovy: „Jsem Neposkvrněné Početí.“ V této modlitbě chceme Bohu poděkovat za to, že nám v Marii dal za Matku člověka, kterého se vůbec nedotkl hřích.

Svatý Dominik Savio v den vyhlášení dogmatu zašel do kostela svatého Františka Saleského, poklekl před oltářem Panny Marie a přednesl jí své zasvěcení. Jeho modlitba zněla takto: „Panno Maria, daruji ti své srdce. Učiň, ať je stále tvým. Ježíši a Maria, buďte stále mými přáteli. A naléhavě prosím, ať zemřu dříve, než by se mi přihodilo to neštěstí, že bych se dopustil třeba jediného hříchu. Amen.“

Vstupní modlitba (každý den)
Maria, má nejmilejší Matko, dej mi své srdce, tak krásné, tak čisté, tak neposkvrněné, tak plné lásky a pokory, abych přijal Ježíše jako ty a spěchal ho dávat druhým.

Závěrečná modlitba (na konci)

***

1. den (29.11.): Za všechny matky
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1,30-31).

Prosíme za všechny matky, které nosí dítě pod srdcem, ‑ Ježíši, prokaž jim své milosrdenství

aby své dítě přijaly s láskou, ‑
dej jim sílu a radost, ‑
za všechny otce, matky a lékaře, kteří spolupracovali při potratu, ‑
za všechny matky, které o své dítě přišly, ‑
utěš rodiče při ztrátě jejich dítěte, ‑
Maria, Matko života, ‑                                                    oroduj za ně.

Maria, Matko života, svěřujeme ti péči o život: Matko, pohleď na nepřehledný zástup dětí, kterým není dopřáno, aby se narodily. Vypros lidstvu milost ochotně život přijímat a vděčně se z něj radovat. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

***

2 den (30.11.): Za všechny, kdo neznají Boží lásku
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého (Mt 1,18).

Duchu Svatý, vyslyš nás. – Přijď Duchu Svatý, potřebujeme tě.
Daruj nám víru, že nás Bůh miluje –
Dej nám naději, že naše budoucnost jsi ty –
Otevři nás pro své působení –
Všechny, kdo jsou víře vzdáleni, přiveď k Bohu –
Maria, snoubenko Ducha Svatého,     oroduj za nás.

Maria, naše Matko, buď blízko všem lidem, kteří Ježíše neznají a nemilují. Přiváděj je ve své mateřské lásce stále blíž k svému Synu Ježíši Kristu, který nám prokázal svou lásku až k smrti na kříži. Amen.

3. den (1.12.): Za naše rodiny
Když Maria a Josef byli v Betlémě, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí (Lk 2,6-7).

Maria, ty jsi Matka Boží ‑            Maria, děkujeme ti
ty jsi úplně souhlasila s Boží vůlí –
tys uchovávala Boží slovo ve svém srdci –
ty jsi Ježíše hledala –
ty jsi vytrvala pod křížem –
Maria, ty za nás prosíš –
Maria, ochraňuj naše rodiny ‑ zůstaň s námi
zvláště žehnej našim dětem –
chraň mládež před všemi zlými vlivy –
zachovej manžele v lásce –

Nebeský Otče, ty jsi vyvolil Marii za Matku svého Syna a dals nás do její ochrany. Prosíme tě: vyslyš naši modlitbu, kterou ti Maria přednáší skrze Krista, našeho Pána. Amen.

***

4. den (2.12.): Za dar čistého srdce
Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“ (Lk 1,41-42).

Od každé povrchnosti ‑   vysvoboď nás, Pane Ježíši
od malomyslnosti a sklíčenosti –
od života bez smyslu –
od jakéhokoli sobectví –
od nezdravých závislostí –
od prakticky žité nevěry –
od hříchu závisti a chamtivosti –
od manželských krizí a rozvrácení rodin –

Otče, ty jsi Marii od prvního okamžiku jejího života uchránil od hříchu. Na přímluvu nejsvětější Panny Marie i nás chraň před každým hříchem a vším zlem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

***

5. den (3.12.): Za pokoj v nás a ve světě
Všechno na nebi i na zemi chtěl přivést ke Kristu, který zjednal pokoj na kříži svou krví (srov. Kol 1,20).

Maria, ty jsi světu porodila Dítě pokoje ‑      vypros nám pokoj
aby vyhnanci nalezli vlast –
aby se znovu zhojily všechny rány –
Miláčku našeho Stvořitele –
Matko těch, kterých se nikdo nezastane –
Královno míru –

Bože pokoje, dej nám Ducha lásky, aby v nás a skrze nás působil pokoj, který je tvým darem. Prosíme o to na zvláštní přímluvu Marie, Královny míru, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

***

6. den (4.12.): Za dar hluboké víry
„Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).

Maria, vypros nám víru ‑            Maria, pomoz nám
daruj nám víru plnou důvěry –
vyburcuj nás z lhostejnosti vůči Bohu –
pomoz nám, abychom na cestě k Bohu nebloudili –
uchovej naši důvěru i v utrpení –
Maria, Matko věřících, ‑ oroduj za nás.

Děkujeme ti, Otče, za vzor víry, který nám Maria ukázala svým životem. Daruj i nám takovou neotřesitelnou víru v tvoji dobrotu a lásku skrze Krista, našeho Pána. Amen.

***

7. den (5.12.): Abychom stále víc patřili Bohu
Bůh nás v lásce ze svého svobodného rozhodnutí předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu (Ef 1,5-6).

Pomoz nám, abychom tě kladli vždy na první místo ‑       Ježíši, dej nám svou lásku
pomoz nám bojovat proti hříchu –
daruj nám bdělé svědomí –
uč nás modlit se –
dej nám touhu po tobě –
daruj nám hlad po Eucharistii –
odpusť nám, když hřešíme –

Maria, ty patříš úplně Bohu a skrze tebe i my chceme Bohu zcela patřit. Moje Paní a Matko, úplně se ti odevzdávám. Abych ti osvědčil svoji oddanost, zasvěcuji ti dnes své oči, uši, ústa, srdce a sebe celého. A protože ti nyní patřím, dobrá Matko, pečuj o mne a ochraňuj mě jako své vlastnictví. Skrze Krista, našeho Pána, Amen.

***

8. den (6.12.): Za umírající a zemřelé
U Ježíšova kříže stála jeho matka a sestra jeho matky (Jan 19,25).

Maria, ty s námi prosíš za hříšníky ‑                děkujeme ti
ty u Boha vyprošuješ milost obrácení ‑
ty pomáháš umírajícím, aby dobře zemřeli –
Maria, Matko všech lidí –
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás, hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

***

9. den (7.12.): Na všechny úmysly Matky Boží
Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. … A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem (Zj 12,1.5).

Maria, pomoz nám, abychom žili jako křesťané ‑ oroduj za nás
učiň z nás svědky tvého Syna –
pomoz nám, abychom se stali posly pokoje –
dej, ať žijeme usmířeni se všemi –
veď nás a všechny lidi do království Otce –

Otče, ty jsi Marii vyvýšil nad lidmi a anděly a korunoval jsi ji za královnu nebe. Děkujeme ti, že se za nás jako našeho Matka a Královna přimlouvá, vede nás, chrání a žehná nám. Dej, ať se stále držíme její mateřské ruky a s její pomocí nás veď k sobě skrze Krista, našeho Pána. Amen.

***

Závěrečná modlitba (každý den)

ANDĚL PÁNĚ
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii – a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria Maria řekla: Jsem služebnice Páně. – Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria A Slovo se stalo tělem. – A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria
V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
O. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, * že nikdy nebylo slýcháno, * abys opustila toho, * kdo se utíkal pod tvou ochranu, * kdo vzýval tvou moc, * kdo prosil o tvou přímluvu. * V této důvěře se také já k tobě utíkám, * Panno Panen a Matko. * K tobě přicházím, * před tebou stojím já, * kající hříšník. * Dobrá Matko Slova, * neodvracej se od mých slov, * ale slyš je a vyslyš. * Amen.

(Modlitba sv. Bernarda)

Modleme se s čistým srdcem.
Využijme příležitost ke svátosti smíření
.