aktuality od 15.11. do 22.11.2020

14 Lis

Milí farníci,
přeji vám požehnaný čas prožívání svátečního dne a setkání s Kristem v domácím prostředí. Ustanovení svátečního dne – dne odpočinku je v Bibli spojeno se stvořením světa. Kéž je pro nás sváteční den spojen s obnovou toho, co stvořil a s obnovou řádu, který do stvoření vložil. V Novém zákoně je sváteční den spojen se zmrtvýchvstáním Pána Ježíše, který nás přijal za své syny, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
Kéž vám přinese prožívání svátečního dne velké Boží požehnání a posílí v nelehké době.

Neděle 15. 11. 2020 – 33. neděle v mezidobí – 7:45 Za farnost 9:15 Za rodinu Moravovu.

Pondělí – sv. Markéty, sv. Gertrudy 7:00 – za Marii Jurmanovu, manžela a duše v očistci.

Úterý  –  sv. Alžběty Uherské 7:00 – Za Oldřicha Bočánka, živou a zemřelou rodinu

Středa – Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla  – 14:00 Pohřeb pana Vladimíra Krejčího 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Benáčkovu, Pacalovu a duše v očistci.

Čtvrtek  – 7:00 – Za Marii Horákovu, manžela Oldřicha, její rodiče, Jana a Marii Markovy.

Pátek  – 18:00 za Aloise Fraňka, 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu.

Sobota – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18:00 – Za zemřelou Hedviku Tomanovu a manžela, rodiče Nožičkovy a na poděkování za všechna dobrodiní.

Neděle 22. 11. 2020 – Slavnost Ježíše Krista Krále 7:45 Za Věru a Josefa Dohnalovy, Marii Vondruškovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci 9:15 za farnost.

Přítomnost kněze v kostele
je každý všední den v čase: 7:30 – 8:30; 16:00 – 17:00 hodin. Ve čtvrtek pouze dopoledne. V neděli 16:00 – 18:00 hodin. V tomto čase je možné přijmout svátost smíření, svaté přijímání, duchovní rozhovory.  

Bohoslužby v čase vládních omezení jsou v obvyklý čas, bez účasti lidu. Zapsané úmysly, které připadají na určitý den, budou odslouženy. Kostel je otevřený každý den od 7:30 do 17:00 hodin. Je možné přijít za Pánem Ježíšem, přistoupit ke svátostem.

Pro připomenutí

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné přijmout každý den za obvyklých podmínek. Modlitba za zemřelé je skutek lásky. Ruský spisovatel Dostojevský připomíná potřebu modlitby za zemřelé. Vybízí, abychom každý den opakovali: „Bože, slituj se nad každým, kdo dnes před tebe předstoupí. Říká, jak je to velmi důležité nejen pro duši, za kterou prosíme, ale i pro toho, kdo modlitby obětuje.

Středa, den kdy se opět postíme. O. biskup Vojtěch nás pozval, abychom se spolu s ním, po čtyři středy, postili za odvrácení pandemie. Půst má být citelný, to znamená, že se zříkáme něčeho co je pro nás zajímavé, ale zároveň narušuje vztah s Bohem.

Předvánoční jarmark připravujeme, i když se může nazývat jinak, podle doby, kdy se uskuteční. To podstatné při přípravě jednotlivých darů je láska.

Žijeme ve složité době a nic nevíme jistě. Vracíme se do postoje dítěte, které nemá jistoty, ale mnohé očekává.  Očekávání vyjadřuje gestem rukou, směřujících k těm, kdo jsou okolo.  Život Božího dítěte spočívá v tom, že všechno, co se týká spásy, očekává od Boha a vztahuje k němu sepjaté ruce.

Zapisujeme úmysly na mše sv. na rok 2021. Úmysly předejte knězi, napsané na papíru. Pamatujte, že mnozí z vás chtějí úmysl v neděli. Při požadavcích termínu pamatujte i na druhé.

Den Bible.

Každoročně se 33. neděli v liturgickém mezidobí v České republice připomíná Den Bible. Ve Starém zákoně čteme: Znalec Písma Ezdráš »otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal«. Papež František podotkl: „Jsme zvyklí na Písmo, na Boží Slovo, ale řekl bych, že jsme zvyklí špatně. Lid podle Nehemiášova popisu hladověl po Božím slovu a proto, jakmile spatřil knihu, povstal. Celá desetiletí v exilu něco takového nebylo možné, a nyní se lid setkává se svým Bohem.“

„Boží slovo nás rozradostňuje, setkání s Božím Slovem nás naplňuje radostí a tato radost je mojí silou, je naší silou. Křesťané jsou radostní, protože se souhlasem přijímají Boží Slovo do svého srdce, setkávají se s Ním a hledají Jej. To je poselstvím dneška pro nás všechny. Zpytujme se krátce: Jak naslouchám Božímu Slovu? Anebo prostě nenaslouchám? Jak se setkávám s Pánem v Jeho Slovu, kterým je Bible? A potom: jsem přesvědčen, že radost z Pána je mojí sílou? Smutek není naší silou.“ /papež František/