Jděte i vy na mou vinici

23 Zář

Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.

Aktivní účast laiků na životě farnosti – církve vyplývá z našeho křtu a je službou pro Boží království. Naše farnost, z důvodů známých, ještě nemá ustanovenou farní pastorační radu.

Chci vás tedy pozvat dnes večer v 18 hodin na faru ke společnému zamyšlení nad farností a ustanovením rady.