aktuality od 5.3. do 12.3.2023

4 Bře

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 5. 3. do 12. 3.

NE – 2. neděle postní – 7:45 Za farníky – 9:15 – Za rodiče Kučerovy, živou a zemřelou rodinu, nová kněžská povolání v diecézi – 14:00 – Postní duchovní zamyšlení 14:30 Modlitba křížové cesty.

PO – 7:00 –  Za Jana Růžičku.

ÚT 7:00 Na úmysl dárce – 17:00 Pavlínov.

ST – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za zemřelého Františka Jašu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 

ČT- 17:00 Modlitba matek starší skupina – 17:30 Modlitba růžence.

PÁ – 17:30 Modlitba křížové cesty – 18:00 Za rodinu Škodovu, Vyskočilovu, Simonidesovu, Boží ochranu a celou rodinu.

SO – 7:30 Za rodinu Moravovu.

NE – 3. neděle postní – 7:45 Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, živou a zemřelou rodinu – 9:15 – Za farníky – 14:00 Modlitba u kříže – chvály.

*****

Poděkování za příspěvek do sbírky na farnost. Celkem jste darovali22 940 Kč. Během týdne ještě 4 000 Kč. Příští sbírka na farnost bude 19. března.

Poděkování všem, kdo pečujete o čistotu našeho kostela. Skupina Měřín 2 uklízí v týdnu od 5. 3. 

Adopce kněze, je jedna z postních aktivit mladých z naší diecéze, zaštítěna otcem biskupem Pavlem. Bližší informace na nástěnce pod věží a na vebové stránce farnosti.

Ke společné modlitbě za diecézi vybízí otec biskup Pavel. Koná se každý den v 21 hodin, spojujeme se modlitbou Otče náš. Připojíme se?

K modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání mohou posloužit kartičky na stolku u vchodu.  

Modlitební pomoc a sílu z modlitby mohou pocítit i děti, které se připravují k prvnímu přijetí svátostí a jejich rodiny. A to díky nám.

Do přípravy malých k přijetí svátosti biřmování byli přibrání jejich kmotři. Věříme, že jejich modlitba nejen vytvoří cestu k milosti Ducha svatého, ale sami zakusí posílení ve víře.

Celý měsíc březen prožíváme dobu postní. Ježíš se krátce před svým utrpením obrací na své učedníky, tedy i na nás, slovy: „Zůstaňte zde a bděte se mnou, bděte a modlete se… bděte, abyste neupadli do pokušení. Jak jsme prožívali uplynulý týden v postním duchu?  

Politika a politici: V posledních několika desítkách hodin jsme mohli vidět naši politickou scénu. Na otázky od lidí jsem měl i určité postřehy. Kdyby se mě někdo zeptal nyní, po skončení toho nechutného maratonu, co si o tom myslím, místo pro odpověď by zůstalo prázdné. Tuto prázdnotu chci vyplnit slovy papeže Františka: Politikům se mnohdy dostává buď lichotek od jejich stoupenců anebo naopak jen urážek. Jistě, někteří jakoby si to zasloužili. Ale dnes převládají spíše litanie urážek, spílání a diskreditací. Ten, kdo je držitelem vlády, má odpovědnost zemi vést. Avšak co my s tím? Necháme je samotné a nebudeme jim vyprošovat Boží požehnání?
Jsem si jistý, že modlitby za vládce se téměř nekonají, ba dokonce se zdá, že modlit se za politiky považují mnozí za něco divného. Kdo z nás se modlí za ty, kdo nám vládnou? Kdo z nás se modlí za poslance, aby se mohli dohodnout a vést vlast kupředu? Zdá se, že duch vlastenectví nedosahuje modlitby. Všechno se končí shazováním, záští a spíláním. Takové jsou bohužel naše vztahy vůči těm, kdo jsou u moci. Apoštol Pavel ale říká zcela jasně: „Ať se konají modlitby za vládce, abychom mohli vést klidný a pokojný život“ (srov. Bible 1 Tim 2,1-8). „Proto si přeji toto“ – říká apoštol Pavel – „všude se mají lidé modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru“. Diskutovat je potřeba – to je úkolem parlamentu. Je nutné diskutovat, ale nedeptat druhého, nýbrž modlit se za něho, za toho, kdo má jiné mínění než já. Ať si někdo myslí, že ten či onen politik je komunista nebo zkorumpovaný, je třeba se za něj modlit! Někdo tvrdí, že politika je špinavá, ale Pavel VI. tvrdil, že je to nejvznešenější forma charity. Ano, politika může být špinavá stejně jako každá jiná profese. Jsme to ale my, kdo špiníme nějakou věc. Věc sama o sobě není špinavá. Domnívám se, že se musíme obrátit a modlit se za politiky všech barev, za všechny!