aktuality od 2.1. do 9.1.2022

2 Led

Bohoslužby v týdnu od 2. do 9. ledna 2022

Druhá neděle po narození Páně – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Bohumira a Aloisii Simajchlovy, živou i zemřelou rodinu Kuřátkovu.

Pondělí – Nejsvětějšího jména Ježíš – 7:00 – Za všechny dobrodince z farnosti Měřín i Uhřínov.

Úterý – sv. Anděla z Foligna, sv. Alžběta Anna Setonová – 7:00 – Za rodinu Sedláčkovu, Kašparovu, Módlovu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje 17:00 Pavlínov

Středa – 18:00 – Za Jana Hejla, živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek – Slavnost Zjevení Páně, doporučení  svátek – 14:00 – Rozloučení s panem Milanem Prokopem. 18:00 – Za Jaroslava a Boženu Kourkovy, rodinu Veškrnovu, za Boží ochranu pro celou rodinu a za farníky.  

Pátek – První pátek v měsíci – 17:00 – Výstav Nejsvětější svátosti osobní modlitba, příležitost k přijetí sv. smíření 18:00 – Za Mons. Bohuslava Brabce, P. Františka Tomana, jejich rodiče a sourozence.

Sobota – První sobota v měsíci, mše sv. s koledníky 8:00 – Za Jiřího Číhala, rodiče, živou a zemřelou přízeň a nemocnou osobu

Neděle Křtu Páně, končí doba vánoční – 7:45 – Za Libora Krčála a celou přízeň 9:15 – Za farnost s udělením svátost křtu. 17:00 – Modlitba chvály.

********

Poděkování všem účastníkům vánoční rodinné slavnosti v kostele.

Poděkování vám všem, kdo jste při vánočním slavení darovali do kostelní sbírky i mimo ni celkem 86 120 Kč.

Co se stane se stájí před kostelem a postavami Svaté rodiny?  Čeká je nějaká krabice a místo ve skládku, abychom – dá-li Bůh – je znovu nainstalovali jako vánoční poselství příští rok. Ukončení této expozice bude před večerní mši svatou, na Slavnost Zjevení Páně. Ne, nezní to dobře, že svatá rodina i se stájí budou uloženy do skladu. Ale ruku na srdce, nedělají lidé s vánocemi a jejich poselstvím něco podobného? Rekvizity uložit můžeme, ale vánoční poselství? To by mohl udělat jen ten, kdo vtělení Ježíše Krista o vánocích nepochopil. Můžeme se stát Betlémským světlem, nositelem vánočního poselství i my. Můžeme od Slavnosti Zjevení Páně vytvořit napříč generacemi vánoční štafety. Zapojit se mohou staří, mladí, rodiny i jednotlivci. Jak? Třeba modlitbou, skutky lásky, četbou Božího slova, které ukládáme do srdce. To konat po nějaký krátký čas a pak pokračují další. Kéž by ve farnosti nesly vánoční poselství děti i mládež, rodiče i dospělí, staří i nemocní… Zvažujme tuto aktivitu, ve čtvrtek můžeme začít.      

Chci vás pozdravit a poděkovat vám… Jsme farností poměrně velkou, a bez ochotného zapojení službou do jejího života, by jen stěží mohla fungovat. Myslím na vás a modlím se za členy ekonomické rady, také pastorační rady, která je v počátcích. Na paní účetní i vás všechny, kdo se staráte o kaple na vesnicích a tak umožňujeme, aby zde byla bohoslužba. Také na vás, kteří jste přijali náročný úkol vyučovat náboženství. Myslím na vás a modlím se za ty, kteří se starají o farní budovu i zahradu, na vás, kteří jste svou pomocí na blízku při různých akcích probíhajících na faře, ale i ve farnosti. Myslím na vás a modlím se za všechny, kdo zdobí kostel, starají se o čistotu kostela a okolí. Také na vás, kteří zabezpečujete kostel při vánočním hlídání, ale i velikonočním. Na vás, kteří vytváříte liturgii, na ministranty, akolyty, lektory. Myslím na vás a modlím se za varhanice a varhaníka, za dětský sbor, který hraje při mši svatých pro děti, za „maminy“, které doprovází liturgii při křtech, za mladé, kteří doprovází a hudebně vytváří modlitby chvála i ty, kteří se zapojí jen občas, dle možností. Myslím na vás a modlím se za dvě skupinky Modlitby matek, růžencová bratrstva, společenství modlitby svatého růžence v kostele. Myslím na vás a modlím se zvláště za vás, kteří zvete na nedělní oběd. Je to potěšující, že po dopoledních bohoslužbách můžeme zasednout ke svátečnímu stolu, přijmout v rodinném kruhu teplou stravu, a také více poznat rodinu.

Farnost je jedna velká rodina Božích dětí. Všichni jsme zváni k tomu, abychom ji utvářeli, našli si zde způsob, jak se do jejího života zapojíme, „aby Kristovo Tělo dělalo pokroky.“ Na poděkování za vás i na vaše úmysly i za dobrodince bude mše svatá v pondělí 3. 1. v 7 hodin ráno.

Ať vás v novém roce provází Boží požehnání.