aktuality od 19.12. do 26.12.2021

18 Pro

Bohoslužby v týdnu od 19. prosince do 26. prosince 2021

Neděle – Čtvrtá adventní neděle 7:45 Za farnost 9:15 Za Milana Pelíška a celý rod.

Pondělí 7:00 – Za Libuši a Otakara Salašovy, Bořivoje Řezníčka, Jiřinu Sýkorovu a zemřelé děti

Úterý – 7:00 – Za rodinu Koumarovu a Věru Liptákovu.

Středa – 7:00 – Za Josefa Procházku, dvoje rodiče, rodinu Necidovu a Bertu Dujčíkovu.

Čtvrtek – 7:00 – Za obrácení hříšníků a duše v očistci.

Pátek – Štědrý den – 7:00 – Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 10:00 – Ukládání postaviček do Betléma před kostelem. 22:00 – Za syna, dceru, manžela Františka Padalíka, rodinu Musilovu, 2 rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu.

Sobota – Hod Boží vánoční 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Jana a Boženu Zemanovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 14:00 – Te Deum a svátostné požehnání.

Neděle – Svátek sv. Rodiny 7:45 Za Blaženu a Františka Krulovy, Marii a Františka Krejčovy. 9:15 – Za manžele Hammerovy a Švandovy.

*****

Poděkování všem, kdo jste zhotovili různé věci do předvánočního Jarmarku. Také všem, kdo jste zajistili jeho uspořádání. I vám všem, kdo jste si výrobky zakoupili. Ve prospěch adoptovaných dětí a na charitativní účely se nashromáždilo 29 120 Kč, z toho7 990 Kč v Uhřínově a 21 130 Kč v Měříně. Neprodané výrobky je možné prohlédnout a ještě zakoupit.
Poděkování za dary pro farnost v celkové výši 6 000 Kč.

Vánoce ve farnosti

Bezprostřední přípravou na slavení narození Ježíše Krista, ale i nejlepší přípravou k setkání s Bohem tváři v tvář, je čisté srdce. Příležitost k přijetí svátosti smíření ve farnosti bude v úterý v čase od 13:00 – 17:00 h. Využijte také příležitost před nebo po mši svaté v týdnu! Každý den je příležitost i ve farnostech v okolí, na kterou připadne zpovědní den.  
V čase zpovídání bude v kostele výstav Nejsvětější svátosti. Ježíš nás očekává, pomáhá se připravit, žehná na další cestu života. Přípravě věnujme náležitý čas i postoj, dobře se připravme.

Ukládání postaviček do stáje před kostelem bude na Štědrý den v 10 hodin. Ukládáním otevíráme vánoční čas v naší farnosti. Pokud je to možné, přijďte.

Služby v kostele během svátků jsou potřebné, aby mohl být kostel otevřen pro mnohé návštěvníky. Věříme, že se i letos rozšíří počet ochotných lidí, kteří tuto službu přijmou. Obracím se s prosbou na všechny – seniory, rodiny, i mládež. Prosím, zapište se na seznam.  

K vánočním svátkům směřujeme se svatým Josefem

Nejen Marii, ale i Josefa seznamuje Bůh se svým záměrem. Toto všechno se odehrává proto, aby se naplnilo slovo proroků: „Hle Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi.“ V tomto čase děkujeme Pánu Bohu za naplnění proroctví, ale také v plné míře je prožíváme. Pozdrav na rozloučenou „s Pánem Bohem“, ať je nejen přáním, ale i skutečností. Kéž jeden druhém k naplnění tohoto sdělení pomáháme.

     Když evangelista popisuje ohlášení narození Ježíše, jak je anděl zvěstoval, Josef respektuje tuto skutečnost. Je ochoten opustit právo na své vlastní děti a přijímá toho, který byl počat z Ducha svatého. Starostlivým ochráncem je i pro Ježíšovu matku Pannu Marii.

Spravedlivý – uvěřil Božím zaslíbením i v okamžiku, kdy se mu zdají být nepravděpodobná, podivná a nepohodlná. Jeho život se s příchodem Mesiáše úplně obrací, změní. Spravedlivý je ten, kdo je pevně zakotven v Bohu, důvěřuje mu, i kdyby ho všichni opustili.

Poslušný – i když měl své plány, v čase, kdy zjistil, že Maria je úplně jiná, než si myslel, kdy zjistil, že mu ji daruje Bůh, přijímá ji a miluje jako Boží dar.  

Sbírka ve prospěch farnosti bude probíhat od 4. adventní neděle do 2. 1. 2022

POŽEHNANÝ ZBYTEK ADVENTNÍHO ČASU A RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA.