aktuality od 21.11. do 28.11.2021

20 Lis

Bohoslužby v týdnu od 21. října do 28. listopadu 2021

Neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále 7:45 Za farnost 9:15 Za rodinu Moravovu

Pondělí – sv. Cecilie, mučednice 7:00 – Za nemocné, trpící, umírající a duše v očistci.

Úterý – sv. Klementa I. papeže 7:00 Ke cti a slávě Boží a za dobrodince naší farnosti 17:00 – Modlitby matek – mladší skupina. 17:00 – Jersín.

Středa – 18:00 – Za rodiče Mrázovy, Jana Peterku, Josefa Hladíka, celou živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek – sv. Kateřiny 18:00 Modlitba růžence 18:30 Modlitby matek.

Pátek – 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Teplých a Veselých.

Sobota – 7:00 Za Drahoslavu a Miloslava Kolouchovy a živou rodinu.

Neděle – První adventní neděle 7:45 Za farnost 9:15 Za Marii Doležalovu, manžela a Josefa Procházky.

*****

Poděkování všem za dary pro farnost v celkové výši 5 000 Kč. Poděkování také za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena pro farnost na splacení dluhu a na příspěvek do fondu PULS.

Úklid kostela zajišťuje skupina Pavlínov 1. Kéž dobrý Bůh odmění vaši starost o čistotu chrámu.

Kéž dobrý Bůh odmění starostlivost vás všech o čistotu chrámu, který není udělán lidskýma rukama.

Poděkování všem, kdo se modlíte a obětujete za farnost. Doba je často nepřehledná a velmi těžká. Pán Ježíš neprosil Otce, aby nás z tohoto těžkého světa vzal, ale aby nás ochránil od zlého.

Nabídka časopisů: v zadní části kostela si vezměme nová čísla časopisu: Milujte se a Immaculáta. S blížící se adventní dobou nabízíme také brožuru s názvem: Průvodce adventem. Je určena jako pomůcka k zamyšlení i modlitbě. Na stolku najdeme i kartičku s modlitbou za průběh synody. Modlitbu najdeme i na internetových stránkách farnosti.

Příští neděle je první adventní neděle. Při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Adventní věnec se stává v rodině místem setkávání rodiny ke společné modlitbě, ale i k prožití společných chvil.

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Jejím úkolem je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Rada se podílí na vytváření pastoračního programu. Tvoří ji lidé vybráni farářem a zvolení lidé, kteří byli navrženi farníky. Prosím, v modlitbě popřemýšlejte, kdo by mohl tuto službu vykonávat. Prosím vezměte si na stolcích lístky, kam napíšete jména těch, o kterých si myslíte, že by ji mohli tvořit. (celkem max. 4) Odevzdejte je během 14. dní – do 2. adventní neděle.    

Synoda, synodální farní skupiny. Synoda v církvi, kterou před nedávnem vyhlásil papež František, je adresovaná všem křesťanům. Synoda znamená společné hledání jak žít křesťanskou víru v současném světě. Netýká se jen několika „vybraných“, ale všech pokřtěných. Celý svět žije ve velmi složité době, v některých oblastech, z lidského hlediska v beznadějných situacích. Ježíš, Pán a Vykupitel chce procházet tyto a všechny situace s námi, z obtížných nás vyvádí a bezpečně vede nejen k zachování hodnot, ale také nabízí bezpečné cesty k dosažení důstojného završení života. V týdnu, který je před námi se sejdeme ve středu po mši svaté s těmi, kteří slouží jako koordinátoři. V dalším týdnu pak bude seznámení pro širokou veřejnost.

Přeji všem požehnaný čas!