aktuality od 11.9. do 18.9.2022

10 Zář

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 11. 9. DO 18. 9. 2022

NE – 24. neděle v mezidobí – 7:45 – Za farnost 9:15 – Za Milana a Anežku Pelíškovy, živou a zemřelou přízeň. 18:00 – Modlitba chvály

PO Jména Panny Marie 7:00 – Na poděkování Pánu Bohu, za nemocné dítě, rodiče, za dobrodince a duše v očistci.

ÚT – sv. Jan Zlatoústý 7:00 – Za dceru, syna, za Františka Padalíka, sestry, švagry, dvoje rodiče rodinu Fialovu, Peroutkovu a přízeň  

ST – Svátek Povýšení svatého Kříže 18:00 – Za Ludmilu Pytnerovu, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. 19:00 – Meziříčko.

ČT – Panny Marie Bolestné – 17:00 – Modlitby matek starší skupina 17:30 – Modlitba růžence.

PÁ – sv. Ludmily 18:00 – Za živou a zemřelou rodinu Mužátkovu, Jonákovu, Krčilovu, Soukopovu, Řezníčkovu a duše v očistci.

SO – 19:00 – Za Františka Hrůzu, živou a zemřelou rodinu Chlubnovu a Rosovu.

NE – 25. neděle v mezidobí – 9:15 – Za rodinu Holubovu, Březkovu, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu 11:00 Poutní mše svatá v Dědkově.

******

Poděkování za dary v celkové výši 14 000 Kč.  

Pravidelná měsíční sbírka je příští neděli.

Úklid kostela zajišťuje skupina Měřín 1.   

Poděkování za úrodu a žehnání pokrmů bude v neděli 18. září, při mši svaté v 9:15. K této bohoslužbě si přinese také něco z vaší zahrádky. Tyto dary mohou být vaším osobním poděkováním za vše, co jste od Pána přijali. Prosím, abyste se zapojili i přípravou a přinesením darů. Jaké dary budou symbolizovat úrodu, jsou napsané na papíru. Prosím, napište se, zajistěte. „V pravdě je důstojné a spravedlivé, abychom ti Bože vzdávali díky a abychom tě oslavovali…“ (z liturgie)

Školní výuka náboženství začíná v pondělí 12. září. Rozvrh hodin: Pondělí – 2. A, 5.h; – 3. A, 6. h; Úterý – 1. B, 5. h; 4. A,B, 6. h; 7. A,B, 7. h.; Středa – 1. A, 5.h; 3. B. 6. h.; 6. A,B, 6. h; 5. A,B, – 8. h. Čtvrtek – 2. B, 5. h; Pátek – 8. a 9. r. 0. h.

Na celém kontinentu na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září, se má konat nejméně hodinová adorace. Rada evropských biskupských konferencí, také naši biskupové nás vyzývají, abychom se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír. V našem kostele bude možnost tiché modlitby od 16:45 h. do mše svaté.  

Společně kráčíme, společně se modlíme:

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu. Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné. To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Amen.