aktuality od 24.7. do 31.7.2022

24 Čvc

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 24. 7. DO 31. 7. 2022

NE – 17. neděle v mezidobí – 9:15 – Za Jarmilu a Ladislava Drápelovy, dceru rodiče, sourozence, rodiče Sobotkovy a děti 11:00 – Poutní slavnost v Jersíně

PO sv. Jakuba, apoštola 7:00 – Za Karla Mužátka, syna Káju, rodiče Mužátkovy, Tunovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

ÚT – sv. Jáchyma a Anny 17:00 – Modlitby matek mladší skupina 19:00 – Černá

ST – sv. Gorazda a druhů 18:00 – Za Josefa Novotného, bratra Ladislava a rodiče

ČT – 17:00 – Modlitba růžence 17:30 – Modlitby matek starší skupina 18:00 – Za Anežku a Milana Pelíškovy a celý rod

PÁ – sv. Marty – 18:00 – Za Vladimíra Zdvihala, rodinu Zdvihalovu a duše v očistci

SO – sv. Petra Chryzologa 19:00 – Za zemřelé rodiče Nožičkovy, Tomanovy, Švagrovou Ladislavu a na poděkování za všechna dobrodiní.

NE – 18. neděle v mezidobí – 7:45 Za Jana Peterku, rodiče Mrázovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 9:15 – Za farnost

*****

Poděkování za dary 3 000 Kč

Poděkování za vaše dary do dnešní sbírky, která určena je určena pro potřeby naší farnosti.

O čistotu kostela v tomto týdnu pečuje Geršov a Pustina.

         U příležitosti II. Světového dne prarodičů a seniorů, vyhlášeného papežem Františkem na čtvrtou červencovou neděli, a dobrotivě umožňuje získat 24. července 2022 z nebeských pokladů církve plnomocný odpustek. Tento odpustek, který lze také přivlastnit duším v očistci, mohou za obvyklých podmínek (svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získat prarodiče, senioři a všichni věřící, kteří se v duchu skutečného pokání a vedeni láskou zúčastní u příležitosti II. Světového dne prarodičů a seniorů slavnostní mše svaté, které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat na celém světě.

Tento Soud milosrdenství nadto umožňuje věřícím získat v tento den plnomocný odpustek, pokud věnují příhodný čas tomu, že reálně nebo prostřednictvím komunikačních prostředků navštíví staré sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi či obtížích (např. nemocné, opuštěné, nemohoucí a podobně). Také nemocní staří lidé a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, budou moci získat plnomocný odpustek, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, a připojí se k posvátným obřadům tohoto světového dne duchovně, zvláště v době, kdy se budou slova papeže Františka šířit prostřednictvím komunikačních prostředků, a milosrdnému Bohu přitom obětují své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.

Aby se tedy přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fakultami zpovědníků ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti smíření. Tento dekret bude platit pro II. Světový den prarodičů a seniorů. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku. Vydáno v Římě 30. května roku 2022 od Pánova vtělení.