aktuality od 3.5. do 10.5.2020

2 Kvě

Neděle 3. 5. – 4. neděle velikonočníneděle Dobrého pastýře
               7:45 – Za farnost
               9:15 – Za Vojtěcha Rohovského, manželku Marii a syna Vojtěcha

Pondělí – sv. Floriána
               7:00 – Za živou a zemřelou rodinu Lengsfeldovu
Úterý  – 7:00 – Na poděkování za Boží pomoc a ochranu
Středa –  sv. Jan Sarkander
                18:00 – Za růžencové bratrstvo z Dědkova
Čtvrtek – 7:00 – Za Annu a Karla Solařovy a rodinu
Pátek –    Panna Marie, Prostřednice všech milostí
               18:00 – Za Aloise Fraňka, 2 rodiče, živou a zemřelou přízeň
Sobota  –  7:00 – Za Marii a Stanislava Frejlichovy, 2 rodiče a Jiřího Frejlicha
                 19:00 – Mše svatá s nedělní platností – za duše v očistci

Neděle 10.5. – 5. neděle velikonoční
                 7:45 – Za farnost
                 9:15 – Za Josefa Smejkala, živé a zemřelé rodiny

Další informace

Poděkování všem za finanční dary určené pro farnost. V tomto týdnu jste, v hotovosti i převodem na účet, darovali celkem 4 500 Kč. Poděkování také za vaše modlitby a oběti. 

Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Májové pobožnosti jsou každý den před večerní bohoslužbou, nebo večer v 18 hodin.

k měsíci květnu posílá pastýřský list papež František – viz níže.

Od 24. 4. jsou povoleny bohoslužby do 15. věřících.
Od 11. 5. se možná účast zvětšuje na 100 účastníků.

Bohoslužby během týdne jsme schopni zajistit bez omezení.

Nedělní bohoslužby:
Pro farnost Uhřínov to znamená vrácení do pravidelného režimu, za dodržení hygienických pravidel.
Pro farnost Měřín bude platit, že počet věřících na bohoslužbách je třeba rozdělit do tří bohoslužeb, které jsou k dispozici.
Do počtu 100 účastníků nespadají ti, kteří při bohoslužbě vykonávají své povolání.

Farníky prosím:
O dobrovolníky, kteří po skončení bohoslužby zajistí dezinfikování kontaktních ploch a vyvětrání kostela. Nahlaste se prosím jmenovitě!
Měřínské farníky prosím o návrh, jakým způsobem zajistit povolený počet lidí při bohoslužbě a o případnou službu.

Nedělní evangelium

Jan 10,1-10

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.
Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“

Impulsy z nedělních promluv