Koronavirus

 

Nové informace – 3. 5. 2020

Od 24. 4. jsou povoleny bohoslužby do 15. věřících.
Od 11. 5. se možná účast zvětšuje na 100 účastníků.

Bohoslužby během týdne jsme schopni zajistit bez omezení.

Nedělní bohoslužby:
Pro farnost Uhřínov to znamená vrácení do pravidelného režimu, za dodržení hygienických pravidel.
Pro farnost Měřín bude platit, že počet věřících na bohoslužbách je třeba rozdělit do tří bohoslužeb, které jsou k dispozici.
Do počtu 100 účastníků nespadají ti, kteří při bohoslužbě vykonávají své povolání.

Farníky prosím:
O dobrovolníky, kteří po skončení bohoslužby zajistí dezinfikování kontaktních ploch a vyvětrání kostela. Nahlaste se prosím jmenovitě!
Měřínské farníky prosím o návrh, jakým způsobem zajistit povolený počet lidí při bohoslužbě a o případnou službu.

Připomenutí: 
Kostel je otevřený k osobní modlitbě
každý den od 7:00 do skončení večerních bohoslužeb. Děkuji všem, kdo jste přicházeli k osobní modlitbě např. cestou z nákupu.
Přijímání svátosti smíření, eucharistie mimo mši svatou platí stále po dobu mimořádného stavu. Po skončení je návrat k obvyklé praxi.
Udělování svátosti nemocných neomezeně. 

————————–

Ustanovení vlády

Bohoslužby a náboženské obřady jsou od 24. dubna 2020, za účastí 15 osob povolené. Pohřby zůstávají dále v neomezeném režimu.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

– Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

– Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

– Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Slovo kněze:

Milí farníci, číslo 15 není pro naši farnost a možnosti kostela vysoké. Umožňuje nám mnohé. Domnívám se, že bohoslužby během týdne, jsme schopni zajistit.

Musíme řešit neděli. Prosím o zvážení situace a možností. Bylo by vhodné dát přednost těm, kdo mají na tu mši svatou napsaný úmysl. Vzhledem k nedělnímu počtu věřící v kostele, by bylo možné zůstat ještě jednu nebo dvě neděle doma a prožívat liturgii v nouzovém režimu, tedy slavit v kruhu rodiny. Přínosem by mohlo být i střídání účastníků bohoslužeb, také i mše svatá v sobotu večer s nedělní platností. Věřím, že toto všechno je na krátký čas.

Otevřené zůstává konání poutí ve Frankově Zhořci a Meziříčku.

Připomínám, že kostel je otevřený od rána do večera k osobní modlitbě. Rovněž kněz je k dispozici. Děkuji, že tuto možnost využíváte.

Příprava k prvnímu přijetí svátostí dětí probíhá skrze elektronickou komunikaci. Termín nyní není možné stanovit, ale věřím, že se to podaří. Příprava biřmovanců probíhá podobným způsobem.

 

  1. dubna převzala naše farnost štafetu poutí Nového Jeruzaléma. Prosíme: o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání 2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních 3) o vzrůst víry v našem kraji 4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti 6) na smír za hříchy celého svět.

Pamatujte prosím modlitbou svatého růžence i ve svých domovech.

Bohoslužby v kaplích na vesnici budou pouze tam, kde jsme schopni zajistit ustanovení vlády a biskupů.

Týden modliteb za duchovní povolání začíná v neděli 27. 4. a vyvrcholí v neděli 3. 5. V tuto neděli slavíme Neděli dobrého Pastýře a současně den za nová duchovní povolání. Pán Ježíš nás vybízí: „Proste Páně žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“

Nové informace – 19.4. – v neděli Božího Milosrdenství

Změna nařízení vlády:

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. 

Prosím přemýšlejte, jak bychom mohli splnit rozhodnutí o počtu osob na nedělních bohoslužbách. Ve všední den to nebude problém. Děkuji za vaši pomoc. 

Mohli bychom říct, že svítá na lepší časy. Čas omezení, některá se těžko chápou, je zároveň příležitostí vnímat jiné forma setkání s Kristem a prožívání společenství Božího lidu.   

Ustanovení o duchovní službě – viz níže – zůstávají v platnosti. 

Informace pro velikonoční týden

Omezení vyhlášená vládou a pokyny našich biskupů zůstávají v platnosti. Využijte prosím jiné možnosti setkávání s Kristem, než jsou při slavení mše svaté v kostele. 

Využijte možnost osobní modlitby v našich kostelích. 

Setkání s knězem je možné po domluvě, jak to již děláte. děkuji, že využíváte této možnosti. 

Informace pro svatý týden

Stav nouze vyhlášený vládou stále trvá. Rovněž platí ustanovení o. Vojtěcha biskupa a bohoslužbách. Nebude to pro nás snadné zůstat doma a sledovat bohoslužby prostřednictvím medií. 

Příležitost ke svátosti smíření obvyklým způsobem také není možná. Využijte prosím pozvání ke kající bohoslužbě, která bude přenášena prostřednictvím YOUTUBE kanálu z Velkého Meziříčí. 

Papež František: Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? https://www.youtube.com/watch?v=6FtA_Y2dSFM

V aktualitách najdete praktickou příručku k prožívání smíření s Bohem. 

Můžeme uspořádat vigilii doma – podle nabídnutého materiálu.
https://velikonoce.vira.cz/koronavelikonoce/velika-noc-v-dobe-pandemie


Svět bojuje proti viru svými prostředky, k těm rozumným se přidáváme, ty, které se nám zdají být nesmyslné, neseme spolu s dalšími, ale nezapomínejme na duchovní možnosti k léčení infekce duše i těla. Kromě modlitby, která nad námi rozprostírá ochranný plášť, kromě eucharistie a svatého přijímání, které jsou účinnými léky proti jakékoli infekci zla, chtěl bych poukázat na modlitbu k našim ochráncům farnosti.

Přenos bohoslužby: z více stran slyším, jak se snažíte prožívat nedělní čas – bohoslužbu prostřednictvím rádia nebo televize. Někteří jste objevili, že je přenos mše svaté i z Velkého Meziříčí. Chtěl bych, aby zvláště o velikonočních svátcích byla přenášena bohoslužba i z našeho kostela. Zjišťuji možnosti a zároveň prosím, zda by se nenašel někdo, kdo je v těchto věcech zdatný. Děkuji.

Duchovní služba

V neděli bude otevřený kostel k soukromé modlitbě: 8:00 – 17:00 hodin. Dbejme prosím na hygienická opatření.

Ve všední dny od 7:00 – 17:00 hodin.

Katolický týdeník a jiné tiskoviny lze vyzvednout v kostele – třeba i cestou na nákup.

Přijetí svátosti smíření a dalších svátostí je možné po domluvě s knězem.


Při sledování mše svaté v domácnosti
nezapomeňme, že jde o modlitbu. Připravme se na ni a vytvořme si hezké prostředí. Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku, nachystat kancionál a připojit se ke zpěvu písní. Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu. Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele. Modleme se za sebe i za celý svět, zvláště za všechny nemocné a za ty, kdo jim pomáhají

19. března

Informace pro rodiče dětí, kteří mají v letošním roce přistoupit poprvé ke svátostem najdete v ikonce liturgie.

Informace pro mladé, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování je ve stejné ikonce.

16. března

Milé sestry, milí bratři,

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.

A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi. /z přípisu o. biskupa Vojtěcha/

Příležitost – jak využít čas:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316karantenni-oktav-osmidenni-jako-prilezitost í

14. března
Odkazy k zamyšlení a povzbuzení:

Zůstat doma a otevřít si srdce: https://www.tvlux.sk/archiv/play/22753?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=home&utm_content=archivTips

13. března

Práva – povinnosti – možnosti

Vláda má právo vyhlásit nouzový stav, aby ochránilo obyvatelstvo. S právem přichází povinnosti, často spojené s omezením, nepříjemnostmi. Rozumný člověk to chápe a podřídí se. Snažíme se nevšímat toho, v čem jsme omezováni, ale více vnímat možnosti, které máme. Zjišťujeme, že jich není málo. Věříme, že nám nastalá situace přinese mnoho nového, v životě víry známého a snad méně využívaného.

Impulsy a informace v mimořádné době, k životu ve víře v Božího Syna, který si nás zamiloval a za nás se obětoval.

Mše svaté ve farnosti Měřín a Uhřínov: Z rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha slouží mše svaté kněz bez účasti lidu. Úmysly, které jsou na tyto dny zapsány, budou v tyto dny odslouženy. V případě nejasností se obracejte přímo na kněze farnosti. Úmysly budou vyvěšeny na internetových stránkách farnosti, a ve vývěsce u kostela. PROSÍM, INFORMUJTE SVÉ SOUSEDY, ZVLÁŠTĚ TY, KTEŘÍ SE NA INTERNET NEDOSTANOU.

13. března

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.
                                                   Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

12. března 2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu naší vládou, jsou na celém území Brněnské diecéze zrušeny veškeré, nejen nedělní bohoslužby. Bližší informace připravujeme. Sledujte prosím internetové stránky farnosti, věnujte pozornost zprávám obecních úřadů.

Rovněž ruším přípravu dětí k prvnímu svatému přijímání pro pátek 13. března. Prosím rodiče kontaktujte se s knězem během pondělí a úterý příštího týdne k domluvě formy dalšího pokračování přípravy.

Rovněž ruším plánované setkání biřmovanců během víkendu, který je před námi. Prosím také o kontakt v úterý nebo středu k seznámezí s dalším postupem přípravy.

11. března 2020

Vážení a milí farníci, přátelé,

vzhedem k častějším dotazům, týkajícím se pořadu bohoslužeb ve farnosti, sděluji následující:

  • plně budeme respektovat nařízení vlády týkající se zamezení šíření koronaviru.
  • buďme rozumní a rozvážní při respektování a zajištění preventivních postupů.
  • při zjišťování situace a informací ohledně viru dejme prostor nejen mediím, politikům, ale také hygienikům. Snažme se získat objektivní informace.
  • co se týče bohoslužeb, je rozdíl mezi farnostmi s menším počtem praktikujících a větším počtem, kam naše farnost spadá.
  • bohoslužby zůstávají prozatím v platnosti, dle rozpisu. Kromě nedělních bohoslužeb jsme schopni zajistit plnění vládního nažízení. Na nedělní bohoslužby hledáme řešení.
  • protože se situace často mění, prozatím nejsem schopný vyjádřit konečné stanovisko. Vyjádření k nedělním bohoslužbám bude nejpozději do sobotního rána.
  • stanovisko bude oznámeno všemi prostředky. Farní stránky na internetu, místní rozhlas, kabelová televize.
  • celou situaci má provázet naše modlitba, aby hledání řešení, rozhodnutí politiků a všech, kdo musí rozhodovat, bylo osvíceno Božím světlem. Modlitba je vklad křesťanů k řešení nastalé situace.
  • přeji všem a vyprošuji pokojné srdce a milost od našeho Pána.

P. Josef Havelka